Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ về nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thường vụ Quốc hội đề xuất làm rõ về nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi cộng dồn, sở hữu chéo…

Tổng Thư ký Quốc hội vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 và dự thảo Nghị quyết gia hạn thời hạn vận dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết này.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến ​​của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết sơ kết, dự thảo Nghị quyết kéo dài thời kì vận dụng Nghị quyết. Số 42 theo hướng giám định kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 so với mục tiêu, yêu cầu lúc trình Quốc hội thông qua Nghị quyết; phân tích, làm rõ thực trạng nợ xấu, kết quả xử lý nợ xấu, giám định chặt chẽ hơn hiệu quả của các giải pháp xử lý nợ xấu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bổ sung số liệu nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 (số lượng và tỷ trọng tuyệt đối, phân theo tổ chức tín dụng và lĩnh vực cụ thể), bao gồm: tổng số nợ xấu tại thời khắc Nghị quyết có hiệu lực và đã được xử lý; tổng số nợ xấu phát sinh sau ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết và đã được xử lý; tổng số nợ xấu còn lại chưa xử lý tới ngày 31/12/2021.

Có phân tích tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2021 và kết quả xử lý nợ xấu nói chung, bao gồm các giải pháp xử lý như trích lập dự phòng rủi ro, sắm, bán nợ của tổ chức tín dụng. ; kết quả xử lý nợ xấu của Doanh nghiệp Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi cộng dồn, sở hữu chéo…

Phân tích tác động của dịch COVID-19 tới kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42; tác dụng của việc thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ khó đòi đối với việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhận định bổ sung về tác động của việc thực hiện Nghị quyết 42 đối với sự tăng trưởng của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất cần giám định kỹ hơn những trắc trở, vướng mắc, bất cập, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42; nhất là những nguyên nhân chủ quan và khách quan, những bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp khắc phục lúc kéo dài thời kì vận dụng Nghị quyết 42, xem xét các mục tiêu, giải pháp, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, thống nhất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý các vụ việc tranh chấp tài sản; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị kể cả Trung ương và địa phương; gắn trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết.

Về việc hoàn thiện khung pháp lý để xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung vào báo cáo tổng kết thời khắc xây dựng khung pháp lý về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo. đảm bảo thay thế Nghị quyết số 42; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan nghiên cứu, đề xuất nội dung luật hóa cùng với việc rà soát, hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng và các luật khác liên quan tới xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, trình Quốc hội chậm nhất vào kỳ họp thứ nhất năm 2023.

Về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn vận dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Nghị quyết kéo dài thời hạn. vận dụng tất cả các quy định của Nghị quyết số 42; vận dụng thống nhất trình tự, thủ tục rút gọn thông qua Nghị quyết theo thứ tự 01 kỳ họp, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Giao Ủy ban Pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để bổ sung nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời kì vận dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42 tới ngày 31 tháng 12 năm 2023; đưa nội dung này vào nghị quyết liên tịch kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Giao Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42 theo kế hoạch kiểm toán năm 2022.


Thông tin thêm

Thường vụ Quốc hội đề xuất làm rõ về nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi cộng dồn, sở hữu chéo…

Tổng Thư ký Quốc hội vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 và dự thảo Nghị quyết gia hạn thời hạn vận dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết này.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến ​​của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết sơ kết, dự thảo Nghị quyết kéo dài thời kì vận dụng Nghị quyết. Số 42 theo hướng giám định kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 so với mục tiêu, yêu cầu lúc trình Quốc hội thông qua Nghị quyết; phân tích, làm rõ thực trạng nợ xấu, kết quả xử lý nợ xấu, giám định chặt chẽ hơn hiệu quả của các giải pháp xử lý nợ xấu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bổ sung số liệu nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 (số lượng và tỷ trọng tuyệt đối, phân theo tổ chức tín dụng và lĩnh vực cụ thể), bao gồm: tổng số nợ xấu tại thời khắc Nghị quyết có hiệu lực và đã được xử lý; tổng số nợ xấu phát sinh sau ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết và đã được xử lý; tổng số nợ xấu còn lại chưa xử lý tới ngày 31/12/2021.

Có phân tích tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2021 và kết quả xử lý nợ xấu nói chung, bao gồm các giải pháp xử lý như trích lập dự phòng rủi ro, sắm, bán nợ của tổ chức tín dụng. ; kết quả xử lý nợ xấu của Doanh nghiệp Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi cộng dồn, sở hữu chéo…

Phân tích tác động của dịch COVID-19 tới kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42; tác dụng của việc thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ khó đòi đối với việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhận định bổ sung về tác động của việc thực hiện Nghị quyết 42 đối với sự tăng trưởng của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất cần giám định kỹ hơn những trắc trở, vướng mắc, bất cập, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42; nhất là những nguyên nhân chủ quan và khách quan, những bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp khắc phục lúc kéo dài thời kì vận dụng Nghị quyết 42, xem xét các mục tiêu, giải pháp, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, thống nhất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý các vụ việc tranh chấp tài sản; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị kể cả Trung ương và địa phương; gắn trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết.

Về việc hoàn thiện khung pháp lý để xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung vào báo cáo tổng kết thời khắc xây dựng khung pháp lý về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo. đảm bảo thay thế Nghị quyết số 42; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan nghiên cứu, đề xuất nội dung luật hóa cùng với việc rà soát, hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng và các luật khác liên quan tới xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, trình Quốc hội chậm nhất vào kỳ họp thứ nhất năm 2023.

Về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn vận dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Nghị quyết kéo dài thời hạn. vận dụng tất cả các quy định của Nghị quyết số 42; vận dụng thống nhất trình tự, thủ tục rút gọn thông qua Nghị quyết theo thứ tự 01 kỳ họp, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Giao Ủy ban Pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để bổ sung nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời kì vận dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42 tới ngày 31 tháng 12 năm 2023; đưa nội dung này vào nghị quyết liên tịch kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Giao Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42 theo kế hoạch kiểm toán năm 2022.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi cộng dồn, sở hữu chéo…

Tổng Thư ký Quốc hội vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017 / QH14 và dự thảo Nghị quyết gia hạn thời hạn vận dụng đối với tất cả các quy định tại Nghị quyết này.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến ​​của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết sơ kết, dự thảo Nghị quyết kéo dài thời kì vận dụng Nghị quyết. Số 42 theo hướng giám định kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 so với mục tiêu, yêu cầu lúc trình Quốc hội thông qua Nghị quyết; phân tích, làm rõ thực trạng nợ xấu, kết quả xử lý nợ xấu, giám định chặt chẽ hơn hiệu quả của các giải pháp xử lý nợ xấu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu bổ sung số liệu nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 (số lượng và tỷ trọng tuyệt đối, phân theo tổ chức tín dụng và lĩnh vực cụ thể), bao gồm: tổng số nợ xấu tại thời khắc Nghị quyết có hiệu lực và đã được xử lý; tổng số nợ xấu phát sinh sau ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực thi hành thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết và đã được xử lý; tổng số nợ xấu còn lại chưa xử lý tới ngày 31/12/2021.

Có phân tích tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng tới ngày 31 tháng 12 năm 2021 và kết quả xử lý nợ xấu nói chung, bao gồm các giải pháp xử lý như trích lập dự phòng rủi ro, sắm, bán nợ của tổ chức tín dụng. ; kết quả xử lý nợ xấu của Doanh nghiệp Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi cộng dồn, sở hữu chéo…

Phân tích tác động của dịch COVID-19 tới kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42; tác dụng của việc thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ khó đòi đối với việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhận định bổ sung về tác động của việc thực hiện Nghị quyết 42 đối với sự tăng trưởng của hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất cần giám định kỹ hơn những trắc trở, vướng mắc, bất cập, yếu kém trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42; nhất là những nguyên nhân chủ quan và khách quan, những bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp khắc phục lúc kéo dài thời kì vận dụng Nghị quyết 42, xem xét các mục tiêu, giải pháp, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết đảm bảo đầy đủ, thống nhất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý các vụ việc tranh chấp tài sản; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị kể cả Trung ương và địa phương; gắn trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết.

Về việc hoàn thiện khung pháp lý để xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất bổ sung vào báo cáo tổng kết thời khắc xây dựng khung pháp lý về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo. đảm bảo thay thế Nghị quyết số 42; giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan nghiên cứu, đề xuất nội dung luật hóa cùng với việc rà soát, hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng và các luật khác liên quan tới xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo, trình Quốc hội chậm nhất vào kỳ họp thứ nhất năm 2023.

Về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn vận dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Nghị quyết kéo dài thời hạn. vận dụng tất cả các quy định của Nghị quyết số 42; vận dụng thống nhất trình tự, thủ tục rút gọn thông qua Nghị quyết theo thứ tự 01 kỳ họp, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Giao Ủy ban Pháp luật thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để bổ sung nội dung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất kéo dài thời kì vận dụng đối với tất cả các quy định của Nghị quyết 42 tới ngày 31 tháng 12 năm 2023; đưa nội dung này vào nghị quyết liên tịch kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức. Báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Giao Kiểm toán Nhà nước sẵn sàng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42 theo kế hoạch kiểm toán năm 2022.

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_3_plain]

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_1_plain]

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_2_plain]

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_2_plain]

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_3_plain]

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Thường #vụ #Quốc #hội #đề #nghị #làm #rõ #về #nợ #xấu #trong #lĩnh #vực #bất #động #sản #chứng #khoán #trái #phiếu #doanh #nghiệp

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular