Tài sản dài hạn giảm nói lên điều gì

Bài tập 5 – Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Xem thêm:

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì

Khi nào được đánh giá lại nguyên giá của tài sản cố định

Lưu ý các nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

Cho biết một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp năm N như sau

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm A.Tài sản ngắn hạn 35.800 38.200 1.Tiền 6.000 4.000 2.Phải thu khách hàng 15.000 18.000 3. Hàng tồn kho 14.800 16.200 B. Tài sản dài hạn 16.800 16.600 1.TSCĐ HH 16.800 16.600 -Nguyên giá 18.000 18.000 -HMLK (1.200) (1.400) 2.TSCĐ Vô hình 0 0 Tổng tài sản 52.600 54.800

Yêu cầu

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

Bài làm

CL: chênh lệch, ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Cuối năm so với đầu năm Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng CL số tiền Tỷ lệ CL tỷ trọng (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(1) (6)=((5)/(1) A.Tài sản ngắn hạn 35.800 68.06 38.200 69.71 2.400 6.71 1.65 1.Tiền 6.000 11.41 4.000 7.3 -2.000 -33.33 -4.11 2.Phải thu khách hàng 15.000 28.52 18.000 32.85 3.000 20 4.33 3. Hàng tồn kho 14.800 28.14 16.200 29.56 1.400 9.46 1.42 B. Tài sản dài hạn 16.800 31.94 16.600 30.29 -200 -1.19 -1.65 1.TSCĐ HH 16.800 31.94 16.600 30.29 -200 -1.19 -1.65 -Nguyên giá 18.000 34.22 18.000 32.85 0 0 -1.37 -HMLK (1.200) (2.28) (1.400) (2.55) (200) (16.67) (0.27) 2.TSCĐ Vô hình 0 0 0 0 0 0 0 Tổng tài sản 52.600 100 54.800 100 2.200 4.18

Xem thêm thông tin hay:  đăng ký giao dịch bảo đảm ở đâu

Nhận xét

Cuối năm so với đầu năm, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 2.200 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng bộ phân ta thấy:

*) Quy mô

– Tài sản ngắn hạn tăng 2.400 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 6,71% là do

+ Phải thu khách hàng tăng 3.000 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 20%

+ Hàng tồn kho tăng 1.400 (triệu đồng), tương ứng tốc độ tăng 9,46%.

+ Tiền mặt giảm 2.000 (triệu đồng), tương ứng tốc độ giảm 33,33%

-Tài sản dài hạn giảm 200 (triệu đồng), tương ứng tốc độ giảm 1,19%. TSDH giảm là do doanh nghiệp tích hàng hóa thêm, còn trong năm không có đầu tư thêm TSCĐ.

*) Cơ cấu

Cuối năm so với đầu năm

– Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 1,65% là do:

+ Tỷ trọng phải thu khách hàng tăng 4,33%

+ Tỷ trọng hàng tồn kho tăng 1,42%

+ Tỷ trọng tiền giảm 4,11%

Nhưng xét chung thì tỷ trọng các chỉ tiêu tăng lớn hơn tỷ trọng các chỉ tiêu giảm. Nên tổng tỷ trọng tài sản ngắn hạn vẫn tăng.

-Tỷ trọng tài sản dài hạn giảm 1,65% là do trong năm doanh nghiệp hầu như không có đầu tư thêm tài sản cố định, giá trị còn lại giảm là do doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định.

Kết luận: Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển tăng tài sản ngắn hạn và giảm tài sản dài hạn.

Xem thêm thông tin hay:  đơn vị bar là gì

*) Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

– Tiền giảm mạnh là do

+ Doanh nghiệp chưa thu hồi được nợ, bị chiếm dụng vốn

+ Doanh nghiệp dùng tiền để mua hàng hóa dự trữ

→ Doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ gần

– Phải thu khách hàng tăng cao là do

+ Doanh nghiệp nới lỏng chính sách bán chịu

+ Cán bộ công ty chưa sát sao trọng việc đòi nợ

→ Doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều hơn

– Hàng tồn kho tăng là do

+ Doanh nghiệp tích trữ hàng cho kỳ tới

+ Lưu chuyển hàng chậm

→ Doanh nghiệp phải tránh tình trạng ứ đọng vốn

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất