phiếu xuất kho là gì | BestTaiChinh.Com


Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Các mẫu phiếu xuất kho, phiếu nhập kho là những chứng từ có mặt trong các công việc của kế toán kho. Theo dõi chặt chẽ số lượng hàng hóa/vật tư/dụng cụ được nhập vào kho và xuất ra cho các bộ phân trong doanh nghiệp sử dụng.

Phiếu xuất kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Phiếu xuất kho là phiếu theo dõi theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, vật dụng, sản phẩm hàng hóa…. xuất kho cho các bộ phận trong doanh nghiệp sử dụng, phiếu xuất kho làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, cũng để thực hiện định mức tiêu hao vật tư.

phieu 20nhap 20xuat 20kho 20anlocviet 0

Phân loại các mẫu phiếu xuất kho

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Phiếu xuất kho cũng giống như các chứng từ hóa đơn như phiếu thu, phiếu chi. Có các loại 1 liên, 2 liên, 3 liên.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho, và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào số sách kế toán.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Liên 3: Giao cho người nhận hàng.

Cách viết phiếu xuất kho

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Phiếu xuất kho cũng như các chứng từ khác khi lập phiếu cần biết cách ghi để tránh những sai sót. Hơn nữa công việc của một nhân viên ghi phiếu xuất kho liên quan đến nhiều tài sản của công ty, ghi sai trên giấy tờ cũng gây nên thiệt hại không nhỏ.

Nhìn về góc bên trái của phiếu xuất kho cần ghi rõ tên đơn vị hoặc cách nhanh nhất là đóng dấu mọc đỏ tên và địa chỉ công ty. Phiếu xuất kho có thể lập cho một hoặc nhiều loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm và hàng hóa cùng một kho, dùng cho một đối tượng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột A, B, C, D: cột A ghi rõ số thứ tự, cột B ghi tên, nhãn hiệu hoặc quy cách của loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, tiếp theo các cột còn lại ghi mã số và đơn vị tính.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột 1: ghi số lượng vật tư(công cụ, sản phẩm, hàng hóa) theo yêu cầu xuất kho của người hoặc cả bộ phận sử dụng.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể = hoặc < số lượng thực tế yêu cầu.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá, tùy theo quy định hạch toán của doanh nghiệp, và tính thành tiền các loại vật tư sản phẩm(cột 4=cột 2*cột 3)

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Dòng “cộng”: ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, sản phẩm thực tế đã xuất kho, và dòng “Tổng số tiền ghi bằng viết bằng chữ”: Là xác nhận ghi tổng số tiền trên phiếu xuất kho, viết bằng chữ.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Phiếu nhập kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Phiếu nhập kho được lập khi: hàng hóa cần cho về đến công ty cần cho vào nhập kho để lưu trữ. Để ghi nhân số lượng vật tư, công cụ hoặc dụng cụ, hàng hóa…nhập vào kho để làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ sách kế toán.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

⇒ Tùy theo yêu cầu của mỗi doanh nghiệp: Sẽ sử dụng phiếu nhập kho 1 liên, 2 liên hay 3 liên, vậy nên mua phiếu xuất nhập kho ở đâu?

phieu 20xuat 20kho 20anlocviet 1

Cách viết phiếu nhập kho

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Khi lập phiếu nhập kho cần phải ghi rõ số phiếu và ngày/ tháng/ năm lập phiếu, họ tên người giao vật tư/ công cụ/ hàng hóa/ dụng cụ, ghi số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho ngày/tháng/năm theo hóa đơn, ghi tên kho và địa điểm nhập kho.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột A, B: ghi số thứ tự và tên hàng hóa/ vật tư/ dụng cụ/ công cụ Tên vật tư,hàng hóa, công cụ,..ghi theo hóa đơn)

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột C, D: Ghi mã số và đơn vị của các vật tư/hàng hóa/dụng cụ/công cụ.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Phần số lượng:

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Đang hót: Thao túng (manipulate) là gì? Làm thế nào để nhận ra hành vi thao túng?

– Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập)

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực tế lượng hàng hóa/công cụ/dụng cụ nhập vào kho.

(Thông thường số lượng hàng hóa, vật tư..theo chứng từ ở cột 1 sẽ = số lượng chứng từ hàng hóa thực tế ở cột 2. Nhưng nếu hàng hóa không được đủ hoặc bị hư hại phải trả lại cho người bán, hoặc có thể số lượng hàng hóa thực tế dư ra nhiều hơn thì số liệu ở hai cột 1 và 2 sẽ khác nhau. Cho nên kế toán kho cần chú ý chỗ này để ghi số liệu chính xác)

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột 3 : Giá nhập kho được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua (quá trình vận chuyển, bốc đỡ hàng..) cho một đơn vị hàng hóa.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Cột 4: Tính = đơn giá nhân số lượng, là cột 3 *cột 2.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Dòng “cộng”: Là tổng của các giá trị ở hàng số lượng, đơn giá, thành tiền. Phiếu nhập kho thường có nhiều hàng hóa/vật tư/dụng cụ/công cụ khác nhau, vậy cột “cộng” rất có tác dụng tổng hợp lại trong trường hợp đó.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

– Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Diễn giải bằng chữ số liệu tổng ở cột “thành tiền” ghi trên phiếu nhập kho.

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Mua phiếu xuất kho, nhập kho ở đâu?

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

Mua ngay: PHIẾU NHẬP KHO 1 LIÊN 13X19CM 5,800 VND

Mua ngay: PHIẾU NHẬP KHO 2 LIÊN 13X19CM 11,400 VND

Mua ngay: PHIẾU NHẬP KHO 3 LIÊN 13X19CM 19,100 VND

Mua ngay: PHIẾU XUẤT KHO 1 LIÊN 13X19CM 5,800 VND

Mua ngay: PHIẾU XUẤT KHO 2 LIÊN 13X19CM 11,400 VND

Mua ngay: PHIẾU XUẤT KHO 3 LIÊN 13X19CM 19,100 VND

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

lien he zalo 2

Xem thêm: Tìm hiểu QA QC là gì? Các công việc QA và QC cần làm

Đang hót: Thẻ Visa là gì? Các loại thẻ Visa thông dụng nhất hiện nay

Bạn đang xem: phiếu xuất kho là gì

64fbfcd4d329cddbd30221d4525c93ad?s=130&d=mm&r=g
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular