Ngành Ngân hàng triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Ngành Ngân hàng triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1382 / QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu”. giai đoạn 2021-2025 ”.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với các đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. ) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 689 / QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ”và các nội dung của Đề án.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của nền kinh tế. thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Hỗ trợ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường giao tiếp.

Về các giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, Chương trình hành động của ngành ngân hàng đã đề ra những nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động. hoạt động, quản trị kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Đồng thời, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới các tổ chức tín dụng; nâng cao hiệu quả phân bổ vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh; phát triển các hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Đặc biệt, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng có quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng cho các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), …

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

Áp lực nợ xấu, ngân hàng tăng vùng đệm rủi ro

05-08-2022

BIDV bán đấu giá khoản nợ 250 tỷ đồng thế chấp loạt bất động sản, ô tô của doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng


Thông tin thêm

Ngành Ngân hàng triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1382 / QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu”. giai đoạn 2021-2025 ”.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với các đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. ) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 689 / QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ”và các nội dung của Đề án.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của nền kinh tế. thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Hỗ trợ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường giao tiếp.

Về các giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, Chương trình hành động của ngành ngân hàng đã đề ra những nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động. hoạt động, quản trị kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Đồng thời, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới các tổ chức tín dụng; nâng cao hiệu quả phân bổ vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh; phát triển các hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Đặc biệt, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng có quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng cho các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), ...

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

Áp lực nợ xấu, ngân hàng tăng vùng đệm rủi ro

05-08-2022

BIDV bán đấu giá khoản nợ 250 tỷ đồng thế chấp loạt bất động sản, ô tô của doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 1382 / QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu”. giai đoạn 2021-2025 ”.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với các đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. ) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định số 689 / QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 ”và các nội dung của Đề án.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của nền kinh tế. thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Hỗ trợ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường giao tiếp.

Về các giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, Chương trình hành động của ngành ngân hàng đã đề ra những nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động. hoạt động, quản trị kinh doanh, minh bạch hóa hoạt động của các tổ chức tín dụng; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Đồng thời, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới các tổ chức tín dụng; nâng cao hiệu quả phân bổ vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh; phát triển các hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Đặc biệt, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng có quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng cho các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), …

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

Áp lực nợ xấu, ngân hàng tăng vùng đệm rủi ro

05-08-2022

BIDV bán đấu giá khoản nợ 250 tỷ đồng thế chấp loạt bất động sản, ô tô của doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

[rule_3_plain]

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai chỉ đạo của NHNN đến các đơn vị  thuộc ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và các nội dung tại Đề án.
Một trong những nhiệm vụ kế hoạch đề ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Các giải pháp hỗ trợ về điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường công tác truyền thông.
Về giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống các TCTD, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng đã đề ra các nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
Đồng thời, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới các TCTD; nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh; phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.
Đặc biệt, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng đã quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các TCTD; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC),…

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

Áp lực nợ xấu, ngân hàng tăng bộ đệm rủi ro

05-08-2022

BIDV bán đấu giá khoản nợ 250 tỷ đồng thế chấp bằng loạt BĐS và ô tô của một doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng

Theo Báo Chính phủ

Link bài gốc
https://baochinhphu.vn/nganh-ngan-hang-trien-khai-co-cau-lai-he-thong-cac-tctd-gan-voi-xu-ly-no-xau-102220809152928841.htm

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

[rule_2_plain]

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

[rule_2_plain]

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

[rule_3_plain]

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1382/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai chỉ đạo của NHNN đến các đơn vị  thuộc ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” và các nội dung tại Đề án.
Một trong những nhiệm vụ kế hoạch đề ra là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Các giải pháp hỗ trợ về điều hành chính sách tiền tệ; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngành ngân hàng; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; tăng cường công tác truyền thông.
Về giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống các TCTD, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng đã đề ra các nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
Đồng thời, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới các TCTD; nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh; phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.
Đặc biệt, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng đã quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các TCTD; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty Quản lý tài sản (VAMC),…

TOP 10 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6 tháng đầu năm 2022

06-08-2022

Áp lực nợ xấu, ngân hàng tăng bộ đệm rủi ro

05-08-2022

BIDV bán đấu giá khoản nợ 250 tỷ đồng thế chấp bằng loạt BĐS và ô tô của một doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng

Theo Báo Chính phủ

Link bài gốc
https://baochinhphu.vn/nganh-ngan-hang-trien-khai-co-cau-lai-he-thong-cac-tctd-gan-voi-xu-ly-no-xau-102220809152928841.htm

Nguồn: besttaichinh.com

#Ngành #Ngân #hàng #triển #khai #cơ #cấu #lại #hệ #thống #các #TCTD #gắn #với #xử #lý #nợ #xấu

Xem thêm thông tin hay:  SCB khẳng định việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Viết một bình luận