Mệnh đề GROUP BY Trong SQL Server

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mệnh đề GROUP BY Trong SQL Server phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Mệnh đề GROUP BY trong SQL Server cho phép bạn sắp xếp các hàng của truy vấn theo nhóm. Nhóm được xác định bởi các cột nhưng bạn chỉ định trong mệnh đề GROUP BY. Thông thường, GROUP BY được sử dụng để tính tổng theo điều kiện, đếm các bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó hoặc tìm dữ liệu MIN, MAX.

Để giúp bạn dễ dàng tuân theo cách sử dụng GROUP BY trong SQL Server và để làm ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng bảng dữ liệu sau trong toàn thể bài viết.

Bạn đang xem: group by in sql

Bảng có tên hoigi.info, có 4 cột IDchuyenmuc, Muccon, Chuyenmuclon, Sobai và 6 hàng như sau:

+ – + – + – + – + | IDChuyenmuc | Muccon | Chuyenmuclon | Sobai | + – + – + – + – + | 1 | SQL Server | Lap file | 101 | | 2 | Facebook | Trong lúc đó | 152 | | 3 | Python | Lapter | 101 | | 4 | JavaScript | Lapter | 122 | | 5 | Chrome | Web | 94 | | 6 | Instagram | Trong lúc đó | 165 | + – + – + – + – +

Cú pháp của mệnh đề GROUP BY trong SQL Server

CHỌN BEAUTY_THUCC1, BEAUTY_THUCC2, … BEAUTY_THE_N, ham_tong_hop (beu_thuc) FROM name_bang [WHERE dieukien] GROUP BY BEAUTY_THUCC1, BEAUTY_THUCC2,…;

Tên biến hoặc trị giá biến:

 • Knowledge_thuc1, eu_thuc2, … eu_thuc_n: Biểu thức ko nằm trong hàm tổng hợp và phải nằm trong mệnh đề GROUP BY.
 • ham_tong_hop: Có thể là các hàm như SUM, COUNT, MIN, MAX hoặc AVG.
 • name_bang: Bảng để lấy bản ghi, phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
 • WHERE dieukien: Lựa chọn. Đây là điều kiện nhưng bản ghi phải phục vụ để được chọn.

Ví dụ – sử dụng SUM. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, SUM (Sobai) NHƯ “Tong” TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ này sử dụng hàm SUM để trả về tên Chuyenmuclon và tổng số bài báo (Sobai) (theo tên phân mục lớn).

Đọc thêm: San sẻ tài khoản Netflix Không tính tiền 2022 miễn phí mới tạo để xem trên TV và điện thoại

Vì bạn chỉ định một cột (Sequenmuclon) trong câu lệnh SELECT chứ ko phải trong hàm SUM, bạn sẽ phải sử dụng mệnh đề GROUP BY.

Sau đó, chúng tôi có bảng kết quả sau:

+ – + – + | Chuyenmuclon | Tống | + – + – + | Lap trinh | 324 | | Chịu khuất phục | 317 | | Trang web | 94 | + – + – +

Ví dụ – sử dụng COUNT. tác dụng

CHỌN ĐẾM (Switchmuclon), Chuyenmuclon TỪ [Quantrimang.com] WHERE Chuyenmuclon = ‘Đang in’ GROUP BY Chuyenmuclon;

Xem thêm thông tin hay:  Tìm Hiểu ý Nghĩa Tục Cúng 49 Ngày Cho Người đã Mất

Trong ví dụ này, hàm COUNT sẽ trả về số Chu kỳ của Chương trình:

+ – + – + | | Chuyenmuclon | + – + – + | 3 | Lập Trình | + – + – +

Nếu bạn ko muốn lấy tên cột nhưng chỉ trả về số lượng mục con, hãy chạy lệnh sau:

CHỌN ĐẾM (Switchmuclon) TỪ [Quantrimang.com] WHERE Chuyenmuclon = ‘Đang in’ GROUP BY Chuyenmuclon;

Kết quả trả về sẽ chỉ có con số 3.

Ví dụ – sử dụng MIN. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, MIN (Sobai) LÀ ‘Bài so sánh tốt nhất’ TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Tham khảo: Trích dẫn tự động với ứng dụng Mendeley | Hỏi gì?

Mệnh đề GROUP BY được sử dụng với hàm MIN ở trên sẽ trả về Chuyenmuclon và số lượng bài viết tối thiểu của mục lớn đó.

Kết quả sau khi sử dụng MIN. chức năng

Ví dụ – sử dụng MAX. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, MAX (Sobai) NHƯ ‘Trận đấu cao nhất’ TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ cuối cùng này trả về tên của Chuyenmuclon và số bài đăng hàng đầu của danh mục.

Kết quả sau khi chạy MAX. chức năng

Bài trước: Điều kiện tồn tại trong SQL Server

Bài tiếp theo: Mệnh đề HAVING trong SQL Server

Xem thêm: Arctan là gì – Tìm Arctan nguyên thủy (X) | Hỏi gì?


Thông tin thêm

Mệnh đề GROUP BY Trong SQL Server

Mệnh đề GROUP BY trong SQL Server cho phép bạn sắp xếp các hàng của truy vấn theo nhóm. Nhóm được xác định bởi các cột nhưng bạn chỉ định trong mệnh đề GROUP BY. Thông thường, GROUP BY được sử dụng để tính tổng theo điều kiện, đếm các bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó hoặc tìm dữ liệu MIN, MAX.

Để giúp bạn dễ dàng tuân theo cách sử dụng GROUP BY trong SQL Server và để làm ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng bảng dữ liệu sau trong toàn thể bài viết.

Bạn đang xem: group by in sql

Bảng có tên hoigi.info, có 4 cột IDchuyenmuc, Muccon, Chuyenmuclon, Sobai và 6 hàng như sau:

+ - + - + - + - + | IDChuyenmuc | Muccon | Chuyenmuclon | Sobai | + - + - + - + - + | 1 | SQL Server | Lap file | 101 | | 2 | Facebook | Trong lúc đó | 152 | | 3 | Python | Lapter | 101 | | 4 | JavaScript | Lapter | 122 | | 5 | Chrome | Web | 94 | | 6 | Instagram | Trong lúc đó | 165 | + - + - + - + - +

Cú pháp của mệnh đề GROUP BY trong SQL Server

CHỌN BEAUTY_THUCC1, BEAUTY_THUCC2, ... BEAUTY_THE_N, ham_tong_hop (beu_thuc) FROM name_bang [WHERE dieukien] GROUP BY BEAUTY_THUCC1, BEAUTY_THUCC2,…;

Tên biến hoặc trị giá biến:

 • Knowledge_thuc1, eu_thuc2, ... eu_thuc_n: Biểu thức ko nằm trong hàm tổng hợp và phải nằm trong mệnh đề GROUP BY.
 • ham_tong_hop: Có thể là các hàm như SUM, COUNT, MIN, MAX hoặc AVG.
 • name_bang: Bảng để lấy bản ghi, phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
 • WHERE dieukien: Lựa chọn. Đây là điều kiện nhưng bản ghi phải phục vụ để được chọn.

Ví dụ - sử dụng SUM. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, SUM (Sobai) NHƯ "Tong" TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ này sử dụng hàm SUM để trả về tên Chuyenmuclon và tổng số bài báo (Sobai) (theo tên phân mục lớn).

Đọc thêm: San sẻ tài khoản Netflix Không tính tiền 2022 miễn phí mới tạo để xem trên TV và điện thoại

Vì bạn chỉ định một cột (Sequenmuclon) trong câu lệnh SELECT chứ ko phải trong hàm SUM, bạn sẽ phải sử dụng mệnh đề GROUP BY.

Sau đó, chúng tôi có bảng kết quả sau:

+ - + - + | Chuyenmuclon | Tống | + - + - + | Lap trinh | 324 | | Chịu khuất phục | 317 | | Trang web | 94 | + - + - +

Ví dụ - sử dụng COUNT. tác dụng

CHỌN ĐẾM (Switchmuclon), Chuyenmuclon TỪ [Quantrimang.com] WHERE Chuyenmuclon = 'Đang in' GROUP BY Chuyenmuclon;

Trong ví dụ này, hàm COUNT sẽ trả về số Chu kỳ của Chương trình:

+ - + - + | | Chuyenmuclon | + - + - + | 3 | Lập Trình | + - + - +

Nếu bạn ko muốn lấy tên cột nhưng chỉ trả về số lượng mục con, hãy chạy lệnh sau:

CHỌN ĐẾM (Switchmuclon) TỪ [Quantrimang.com] WHERE Chuyenmuclon = 'Đang in' GROUP BY Chuyenmuclon;

Kết quả trả về sẽ chỉ có con số 3.

Ví dụ - sử dụng MIN. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, MIN (Sobai) LÀ 'Bài so sánh tốt nhất' TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Tham khảo: Trích dẫn tự động với ứng dụng Mendeley | Hỏi gì?

Mệnh đề GROUP BY được sử dụng với hàm MIN ở trên sẽ trả về Chuyenmuclon và số lượng bài viết tối thiểu của mục lớn đó.

Kết quả sau khi sử dụng MIN. chức năng

Ví dụ - sử dụng MAX. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, MAX (Sobai) NHƯ 'Trận đấu cao nhất' TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ cuối cùng này trả về tên của Chuyenmuclon và số bài đăng hàng đầu của danh mục.

Kết quả sau khi chạy MAX. chức năng

Bài trước: Điều kiện tồn tại trong SQL Server

Bài tiếp theo: Mệnh đề HAVING trong SQL Server

Xem thêm: Arctan là gì - Tìm Arctan nguyên thủy (X) | Hỏi gì?


Mệnh đề GROUP BY trong SQL Server cho phép bạn sắp xếp các hàng của truy vấn theo nhóm. Nhóm được xác định bởi các cột nhưng bạn chỉ định trong mệnh đề GROUP BY. Thông thường, GROUP BY được sử dụng để tính tổng theo điều kiện, đếm các bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó hoặc tìm dữ liệu MIN, MAX.

Để giúp bạn dễ dàng tuân theo cách sử dụng GROUP BY trong SQL Server và để làm ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng bảng dữ liệu sau trong toàn thể bài viết.

Bạn đang xem: group by in sql

Bảng có tên hoigi.info, có 4 cột IDchuyenmuc, Muccon, Chuyenmuclon, Sobai và 6 hàng như sau:

+ – + – + – + – + | IDChuyenmuc | Muccon | Chuyenmuclon | Sobai | + – + – + – + – + | 1 | SQL Server | Lap file | 101 | | 2 | Facebook | Trong lúc đó | 152 | | 3 | Python | Lapter | 101 | | 4 | JavaScript | Lapter | 122 | | 5 | Chrome | Web | 94 | | 6 | Instagram | Trong lúc đó | 165 | + – + – + – + – +

Cú pháp của mệnh đề GROUP BY trong SQL Server

CHỌN BEAUTY_THUCC1, BEAUTY_THUCC2, … BEAUTY_THE_N, ham_tong_hop (beu_thuc) FROM name_bang [WHERE dieukien] GROUP BY BEAUTY_THUCC1, BEAUTY_THUCC2,…;

Tên biến hoặc trị giá biến:

 • Knowledge_thuc1, eu_thuc2, … eu_thuc_n: Biểu thức ko nằm trong hàm tổng hợp và phải nằm trong mệnh đề GROUP BY.
 • ham_tong_hop: Có thể là các hàm như SUM, COUNT, MIN, MAX hoặc AVG.
 • name_bang: Bảng để lấy bản ghi, phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
 • WHERE dieukien: Lựa chọn. Đây là điều kiện nhưng bản ghi phải phục vụ để được chọn.

Ví dụ – sử dụng SUM. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, SUM (Sobai) NHƯ “Tong” TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ này sử dụng hàm SUM để trả về tên Chuyenmuclon và tổng số bài báo (Sobai) (theo tên phân mục lớn).

Đọc thêm: San sẻ tài khoản Netflix Không tính tiền 2022 miễn phí mới tạo để xem trên TV và điện thoại

Vì bạn chỉ định một cột (Sequenmuclon) trong câu lệnh SELECT chứ ko phải trong hàm SUM, bạn sẽ phải sử dụng mệnh đề GROUP BY.

Sau đó, chúng tôi có bảng kết quả sau:

+ – + – + | Chuyenmuclon | Tống | + – + – + | Lap trinh | 324 | | Chịu khuất phục | 317 | | Trang web | 94 | + – + – +

Ví dụ – sử dụng COUNT. tác dụng

CHỌN ĐẾM (Switchmuclon), Chuyenmuclon TỪ [Quantrimang.com] WHERE Chuyenmuclon = ‘Đang in’ GROUP BY Chuyenmuclon;

Trong ví dụ này, hàm COUNT sẽ trả về số Chu kỳ của Chương trình:

+ – + – + | | Chuyenmuclon | + – + – + | 3 | Lập Trình | + – + – +

Nếu bạn ko muốn lấy tên cột nhưng chỉ trả về số lượng mục con, hãy chạy lệnh sau:

CHỌN ĐẾM (Switchmuclon) TỪ [Quantrimang.com] WHERE Chuyenmuclon = ‘Đang in’ GROUP BY Chuyenmuclon;

Kết quả trả về sẽ chỉ có con số 3.

Ví dụ – sử dụng MIN. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, MIN (Sobai) LÀ ‘Bài so sánh tốt nhất’ TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Tham khảo: Trích dẫn tự động với ứng dụng Mendeley | Hỏi gì?

Mệnh đề GROUP BY được sử dụng với hàm MIN ở trên sẽ trả về Chuyenmuclon và số lượng bài viết tối thiểu của mục lớn đó.

Kết quả sau khi sử dụng MIN. chức năng

Ví dụ – sử dụng MAX. tác dụng

CHỌN Chuyenmuclon, MAX (Sobai) NHƯ ‘Trận đấu cao nhất’ TỪ [Quantrimang.com] GROUP BY Chuyenmuclon;

Ví dụ cuối cùng này trả về tên của Chuyenmuclon và số bài đăng hàng đầu của danh mục.

Kết quả sau khi chạy MAX. chức năng

Bài trước: Điều kiện tồn tại trong SQL Server

Bài tiếp theo: Mệnh đề HAVING trong SQL Server

Xem thêm: Arctan là gì – Tìm Arctan nguyên thủy (X) | Hỏi gì?

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

[rule_3_plain]

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

[rule_1_plain]

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

[rule_2_plain]

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

[rule_2_plain]

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

[rule_3_plain]

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Mệnh #đề #GROUP #Trong #SQL #Server

Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất