Tìm hiểu Kế toán công nợ là gì? Những công việc phải làm của kế toán công nợ


Kế toán công nợ là gì? Những công việc phải làm của kế toán công nợ

– Trong những công ty có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty. Tùy từng bộ phận kế toán khác nhau mà công việc của mỗi nhân viên kế toán cũng có những đặc thù riêng biệt. Vậy những công việc của kế toán công nợ cần phải làm những gì trong doanh nghiệp ? Sau đây sẽ mô tả công việc và quy trình làm việc cụ thể của kế toán công nợ trong doanh nghiệp.

ke-toan-cong-no-la-gi-nhung-cong-viec-phai-lam-cua-ke-toan-cong-no

1. Bạn biết gì về định nghĩa kế toán công nợ?

** Dưới đây là một số định nghĩa công nợ trong doanh nghiệp. Có các loại công nợ sau:

Các khoản phải thu khách hàng là các khoản tiền mà đơn vị đã bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền.

Các khoản phải trả người bán là giá trị các loại vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ … phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã nhận của người bán nhưng chưa thanh toán tiền.

Các khoản phải thu khác là khoản phải thu ngoài những khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, tạm ứng, ký cược, ký quỹ như : giá trị tài sản thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể gây ra hư hỏng làm mất mát vật tư, hàng hoá … đã được xử lý bồi thường; …

Các khoản phải trả khác là những khoản phải trả ngoài khoản phải trả người bán, phải trả công nhân viên, phải nộp nhà nước, các khoản vay nợ, nhận ký cược, ký quỹ, phải trả nội bộ như : giá trị tài sản thừa chưa hoặc đã xác định được nguyên nhân; trích và thanh toán BHXH, BHYT, KPCĐ; … có tính chất tạm thời.

Các khoản tạm ứng là 1 khoản tiền hoặc vật tư giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện công việc đã được phê duyệt.

==> Kế toán công nợ là một phần hành kế toán khá quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của một doanh nghiệp, liên quan đến các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả. Việc quản lý công nợ tốt không chỉ là yêu cầu mà còn là vấn đề cần thiết ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

2. Những yêu cầu về quản lý công nợ

Ta đã tìm hiểu về “định nghĩa công nợ là gì” ở trên, vậy thì quản lý công nợ trong trong doanh nghiệp có những yêu cầu gì?

a. Các khoản phải thu

– Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu, theo từng khoản nợ và từng lần thanh toán; kiểm tra đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn hoặc nợ dây dưa, khê đọng.

– Khách hàng thanh toán các khoản nợ phải thu bằng hàng (trường hợp đổi hàng) hoặc bù trừ giữa nợ phải thu với nợ phải trả hoặc phải xử lý các khoản nợ khó đòi cần có đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ liên quan như: biên bản đối chiếu công nợ, biên bản giải quyết công nợ kèm theo các bằng chứng xác đáng về số nợ thất thu.

– Phải xác minh tại chỗ hoặc yêu cầu xác nhận bằng văn bản đối với các khoản nợ tồn đọng lâu ngày chưa và khó có khả năng thu hồi được làm căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi về các khoản nợ phải thu này.

b. Các khoản phải trả

– Nợ phải trả cho người bán , người cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ hoặc cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Số tiền đã ứng trước cho ngườii cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng phải trả đã nhận trước.

– Các khoản chiết khấu thanh toán giảm giá hàng bán của người bán người cung cấp ngoài hoá đơn muahàng, phải ghi sổ kế toán tương ứng với từng khoản phải trả có liên quan để ghi giảm số nợ phải trả phát sinh ban đầu.

3. Trách nhiệm chung của nhân viên kế toán công nợ:

– Kiểm tra các chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi theo qui định Nhà nước ban hành.

– Lập chứng từ ban đầu (phiếu thu ,chi theo biểu mẫu số 01-TT ,02-TT) để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền theo đúng qui định và đảm bảo kịp thời chính xác

– Định khoản và phân loại chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh

– Chuyển giao các chứng từ ban đầu cho bộ phận liên quan (các đơn vị cơ sở trực thuộc Cty ) hằng tháng vào ngày 01 đến ngày 05

– Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ

Bạn đang xem: Kế toán công nợ là gì? Những công việc phải làm của kế toán công nợ

– In báo cáo quỹ và sổ quỹ tiền mặt

– Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ

– Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa báo cáo quỹ với kế toán tổng hợp Cty.

– Lập tờ khai hàng hoá mua vào thuế GTGT theo biểu mẫu

– Lập phiếu nộp ngân sách – ngân hàng theo yêu cầu

– Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản.

– Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.

– Lập hợp đồng huy động vốn .

– Báo số dư huy động vốn theo định kỳ (hằng tháng ) hoặc đột xuất theo yêu cầu của phòng , BGĐ .

– Tính lãi vay huy động vốn theo từng quý ,từng đối tượng và thông báo điều chỉnh lãi suất huy động vốn khi có phát sinh.

– Nhận chứng từ cở sở chuyển (bản sao hóa đơn ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,…) để thanh toán .

– Hằng tháng đối chiếu với kế toán cơ sở tình hình công nợ nội bộ ,công nợ khách hàng.

– Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng .

– Tính toán số công nợ phát sinh hằng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và khách hàng) hằng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 ( có cập nhập tình hình phát sinh tăng , giảm trong kỳ ).

– Theo dõi , lập báo cáo tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)

– Yêu cầu chấp hàh nguyên tắc bảo mật .

– Lập hóa đơn theo yêu cầu cơ sở căn cứ vào hợp đồng kinh tế và đơn đặt hàng đã ký .

– Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) .

– Mở sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế dài hạn

– Lập ,theo dõi thu hồi các biên bản chỉnh sửa ,thanh huỷ hóa đơn kịp thời .

– Giao hóa đơn chưa sử dụng cho các cơ sở do Cty qui định tự lập hóa đơn giao khách hàng , kiểm tra hóa đơn cơ sở trả lại, lập phiếu theo dõi.

– Hằng tháng , quý , năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế trong kỳ (theo mẫu )

– Nhập dữ liệu xuất hóa đơn vào máy hằng tháng báo cáo tình hình xuất hóa đơn (doanh thu ) theo từng đơn vị cơ sở .

– Sắp xếp lưu trữ hóa đơn (TGGT ,VCNB) đã sử dụng theo thời gian ,thứ tự số quyển , thứ tự số hóa đơn.

– Đóng dấu , phát ấn chỉ ,lập phiếu xuất ấn chỉ ,báo cáo tình hình xuất nhập tồn ấn chỉ

– Nhập liệu (nhập vào phần mềm kế toán) các dữ liệu kế toán căn cứ theo hóa đơn chứng từ do các kế toán công trình cung cấp.

– Kiểm tra và củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của Pháp luật và chế độ kế toán thống ke

– Thực hiện công tác kế toán thu chi tiền mặt, tạm ứng bằng tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng không nằm trong các công trình do kế toán công trình theo dõi), định kỳ hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.

– Khai báo thuế, quyết toán thuế với Cơ quan thuế theo luật định.

– Theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình thay đổi chính sách về thuế.

– Chịu trách nhiệm liên lạc trực tiếp với Cục Thuế, Sở, Ban ngành liên quan.

– Thực hiện chức năng của kiểm soát viên nội bộ: kiểm tra độ tin cậy, tính trung thực, khách quan và chính xác của các khoản chi phí, các báo cáo tài chính, các công trình, dự án…

– Phụ trách phần hành kế toán Công trình – Công nợ Công trình

a. Kế toán công nợ của nghiệp vụ phải thu khách hàng:

– Phải tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác rõ ràng các nghiệp vụ phải thu khách hàng theo từng đối tượng, từng khoản thanh toán.

– Mở sổ chi tiết theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải thu, thường xuyên đôn đốc kiểm tra thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn.

– Cuối tháng kế toán cần kiểm tra, đối chiếu các khoản phải thu và lập biên bản đối chiếu công nợ.

** Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải thu khách hàng thường gặp: TK131 – Phải thu khách hàng

– Khi giao hàng hoá cho người mua hay người cung cấp các lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, kế toán phản ánh giá bán được người mua chấp nhận:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 33311 – Thuế và các khoản nộp NN

– Các khoản doanh thu thuộc hoạt động tài chính hay thu nhập khác bán chịu:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 515 – Doanh thu HĐTC

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế và các khoản nộp NN

– Trường hợp chấp nhận chiết khấu thanh toán cho khách hàng và được trừ vào số nợ phải thu:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp giảm giá hàng bán trên giá thoả thuận do hàng kém phẩm chất, sai quy cách hoặc bớt giá, hối khấu chấp nhận cho người mua trừ vào nợ phải thu:

Nợ TK 532 – Giảm giá hàng bán

Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 – Thuế và các khoản nộp NN

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp phát sinh hàng bán bị trả lại do các nguyên nhân khác nhau, phản ánh tổng giá thanh toán của hàng bị trả lại:

Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại

Nợ TK 3331 – Thuế và các khoản nộp NN

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Phản ánh số tiền khách hàng đã thanh toán trong kỳ:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Số tiền thanh toán bù trừ với khách hàng vừa là con nợ vừa là chủ nợ sau khi hai bên đã lập bảng thanh toán bù trừ:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp khách hàng thanh toán bằng vật tư, hàng hoá :

Nợ TK 151, 152,153

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Trường hợp người mua đăt trước tiền hàng:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

– Khi giao hàng cho khách hàng có tiền ứng trước:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế và các khoản nộp NN

– So sánh trị giá hàng đã giao với số tiền đặt trước của người mua, nếu thiếu, người mua sẽ thanh toán bổ sung, nếu thừa, số tiền trả lại cho người mua, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

– Đối với các khoản nợ khó đòi không đòi được, xử lý xoá sổ, kế toán ghi:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

b. Kế toán công nợ của nghiệp vụ phải trả người bán

– Kế toán phải tổ chức ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác rõ ràng các nghiệp vụ phải trả người bán theo từng đối tượng.

– Mở sổ chi tiết theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải trả và từng lần thanh toán.

4. Quyền hạn của kế toán công nợ và mối liên hệ công tác:

** Quyền hạn của kế toán công nợ

– Khi chứng từ thanh toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi với khách hàng ,KTCS để hoàn thành nghiệp vụ thu ,chi

– Đề xuất Phụ trách Phòng các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc.

– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu

– Chủ động nhắc nhở thanh toán công nợ .

– Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng

– Đề xuất hướng xử lý khi phiếu yêu cầu xuất hóa đơn chưa phù hợp .

– Đề xuất khi có điều chỉnh, sửa đổi, thanh huỷ hóa đơn .

– Lập nhu cầu và đề xuất đặt in ấn phẩm theo tình hình sử dụng .

** Mối liên hệ công tác:

– Trực thuộc Phòng tài vụ công ty: nhận sự chỉ đạo, phân công, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng Tài vụ

– Nhận thông tin về thanh toán của các kế toán cơ sở

– Quan hệ với các đơn vị nội bộ thuộc công ty trong pham vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm

Bài viết: Kế toán công nợ là gì? Những công việc phải làm của kế toán công nợ

Tags từ khóa: kế toán công nợ làm những gì, kế toán công nợ làm gì, công nợ là gì, định nghĩa công nợ, định nghĩa công nợ là gì, cong no la gi, quản lý công nợ là gì, kế toán công nợ là gì, quản lý công nợ phải thu, quản lý công nợ, công nợ phải thu là gi, kế toán công nợ phải làm những gì

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM :

File excel kế toán tiền lương – trọn bộ tài liệu và file excel

File Excel Bảng Lương Chấm Công Full Chi Tiết – Đơn Giản 2017

Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018

Bộ bí kíp về tính bảng lương, bảo hiểm, thuế mới nhất

Mời bạn xem thêm khóa kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, excel, misa 2018 theo TT200 ( click vào )

do-thi-thanh-hien

64fbfcd4d329cddbd30221d4525c93ad?s=130&d=mm&r=g
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular