Kiến Thức hạch toán tiền lương theo thông tư 200 | BestTaiChinh.Com


Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với bạn kiến thức hạch toán tiền lương theo thông tư 200 ngay sau đây

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tiền lương. Kế toán tiền lương là một phần hành không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, việc hạch toán kế toán tiền lương cũng như các thủ tục đi kèm liên quan chặt chẽ đến chi phí tiền lương được trừ khi xác định thuế TNDN. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thủ tục thực tế cũng như hạch toán liên quan đến tiền lương trong doanh nghiệp:

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo lương

Tiền lương (hay tiền công ) là số tiền thù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đóng góp cho doanh nghiệp, để tái sản xuất sức lao động, bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Để trả tiền lương cho người lao động đúng (hợp lý), doanh nghiệp phải đảm bảo được các yêu cầu sau: đúng với chế độ tiền lương của nhà nước; gắn với quản lý lao động của doanh nghiệp. Các yêu cầu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau và chỉ có trên cơ sở yêu cầu đó thì tiền lương mới kích thích được người lao động trong nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức kỷ luật, thi đua lao động sản xuất thúc đẩy được sản xuất phát triển; (và ngược lại). Ngoài tiền lương, người lao động còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…, các khoản này cũng góp phần trợ giúp người lao động và tăng thêm thu nhập cho họ trong các trường hợp khó khăn, tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động.

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Công việc của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

– Theo dõi, phản ánh kịp thời số lượng NLĐ, thời gian lao động, tính chính xác tiền lương phải trả cho NLĐ ( gồm tiền lương, tiền phép năm, tiền thưởng…) vào đúng từng bộ phận có liên quan (như CP tiền lương cho nhân công trực tiếp là TK 622, CP tiền lương của sản xuất chung là TK 154, CP tiền lương của bộ phận bán hàng là TK 6422, CP tiền lương của bộ phận quản lý là TK 6421). – Dựa vào bảng chấm công và các giấy tờ liên quan như giấy xin nghỉ phép, quy chế lương thưởng,…tính chính xác số tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí, các khoản phụ cấp, trợ cấp,…theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp. – Trả lương kịp thời cho người lao động, giám sát tình hình sử dụng quỹ lương, cung cấp tài liệu cho các phòng quản lý, chức năng, lập kế hoạch quỹ lương kỳ sau. – Xây dựng thang bảng lương để nộp cho cơ quan bảo hiểm. – Hoàn thiện bộ hồ sơ chứng từ của tiền lương để đủ cơ sở chắc chắn tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương TT200

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

– Có chuyên môn, biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập các khoản khấu trừ. – Nắm thông tin bảng lương của nhân viên, phụ cấp, BHXH.. – Các yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ tính lương: ngày giờ làm việc, bảo hiểm.. – Biết khai báo thuế TNCN.

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Các chứng từ sử dụng khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương TT200

– Bảng chấm công.

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành.

– Hợp đồng lao động.

– Bảng thanh toán lương và BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

– Lập đề nghị thanh toán lương.

– Bảng tạm ứng lương.

– Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

– Bảng thanh toán tiền thưởng.

– Các quyết định thôi việc, chấm dứt Hợp đồng

– Các hồ sơ, giấy tờ khác liên quan

Tài khoản sử dụng chính khi thực hiện công việc của kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Đọc thêm: Kiến Thức cách rút tiền ở cây atm | BestTaiChinh.Com

Kết cấu tài khoản 334 Phát sinh bên Nợ: các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của NLĐ ( trừ tiền tạm ứng, các khoản trích bảo hiểm, thuế TNCN), số tiền lương đã thanh toán. Số dư bên Nợ: Tạm ứng trước lương cho nhân viên Số dư bên Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho CNV.

Nghiệp vụ hạch toán chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương

Các công việc cần làm cuối tháng liên quan đến kế toán tiền lương

Bước 1: Hàng tháng kế toán phải lập bảng tính lương cho người lao động Việp lập bảng lương cần căn cứ vào những giấy tờ sau: – Hợp đồng lao động, quy chế tiền lương, các quyết định (nếu có) của giám đốc ban hành… – Bảng chấm công do các bộ phận gửi về – Bảng thống kê khối lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng… (nếu trả lương theo sản phẩm, doanh thu…) Bước 2: Trình ký duyệt bảng lương Bước 3: Căn cứ vào bảng lương đã duyệt, kế toán hạch toán các nghiệp vụ có liên quan

Trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương, các khoản trích theo lương

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

1. Hàng tháng tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động và phân bổ cho các đối tượng, kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 241: Tiền lương trả cho bộ phận xây dựng cơ bản Nợ TK 622: Nếu tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. Nợ TK 623 (6231): Tiền lương trả cho công nhân sử dụng máy Nợ TK 627 (6271): Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý và phục vụ sản xuất ở phân xưởng sản xuất. Nợ TK 641(6411): Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng. Nợ TK 642 (6421): Tiền lương phải trả cho nhân viên các phòng, ban quản lý doanh nghiệp. Có TK 334: Tổng số tiền lương phải trả cho công nhân viên trong tháng 2. Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên Nợ TK 431 (4311): Thưởng thi đua từ quĩ khen thưởng Nợ TK622, 627, 641, 642… : Thưởng tính vào chi phí kinh doanh Có TK 334: Tổng số tiền thưởng phải trả 3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ hàng tháng Nợ TK 622, 627, 641, 642… Phần tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Nợ TK 334: Phần trừ vào thu nhập của người lao động Có TK 338 (3382, 3383, 3384 theo tổng các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT phải trích lập. 4. Bảo hiểm xã hộị phải trả công nhân viên – Trường hợp doanh nghiệp được giữ lại một phần bảo hiểm xã hội để trực tiếp chi tại doanh nghiệp, thì số phải trả trực tiếp cho công nhân viên, kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 338(3383 ) Có TK 334 – Phải trả công nhân viên – Trường hợp doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số trích BHXH cho cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có thể chi hộ (ứng hộ) cơ quan bảo hiểm xã hội để trả cho công nhân viên và thanh quyết toán khi nộp các khoản kinh phí này đối với cơ quan bảo hiểm xã hội; kế toán ghi sổ: Nợ TK 138 (1388 ) Có TK 334 – Phải trả công nhân viên 5. Các khoản khấu trừ vào thu nhập của công nhân viên, kế toán ghi: Nợ TK 334 – Phải trả công nhân viên: tổng số các khoản khấu trừ Có TK 333 (3338) thuế và các khoản phải nộp nhà nước Có TK 141, 138… 6. Thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội cho công nhân viên; kế toán ghi sổ theo định khoản: – Nếu thanh toán bằng tiền: Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên Có TK 111, 112 – Nếu thanh toán bằng vật tư, hàng hóa, kế toán ghi: + Giá vốn của vật tư, hàng hóa: Nợ TK 632: giá vốn vật tư hàng hóa Có TK 152, 153, 154, 155

+ Ghi nhận giá thanh toán: Nợ TK 334: Phải trả công nhân viên Có TK 512: Doanh thu nội bộ Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 7. Chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, KPCĐ Nợ TK 338(3382, 3383, 3384) – Phải trả, phải nộp khác Có TK 111, 112 8. Chi tiêu kinh phí công đoàn để lại cho doanh nghiệp; kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 338 (3382) Có TK 111, 112 9. Đến hết kỳ trả lương còn có công nhân chưa lĩnh lương; kế toán chuyển lương chưa lĩnh thành các khoản phải trả, phải nộp khác Nợ TK 334 – Phải trả công nhân viên Có TK 338 (3388) 10. Khoản kinh phí công đoàn vượt chi được cấp bù, khi nhận được kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK 111, 112 Có TK 338 – Phải trả phải nộp khác 11. Đối với những doanh nghiệp sản xuất, để đảm bảo sự ổn định của giá thành sản phẩm, doanh nghiệp có thể trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất tính vào chi phí sản xuất sản phẩm, coi như một khoản chi phí phải trả. Mức trích được tính như sau:

– Khi trích trước tiền lương nghỉ phép kế toán ghi:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Có Tk 335 – Chi phí phải trả – Thực tế khi trả lương nghỉ phép kế toán ghi: Nợ TK 335 – Chi phí phải trả Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương TT200

Đọc thêm: cách xử lý quỹ tiền mặt tồn nhiều | BestTaiChinh.Com

Xem thêm: Tìm hiểu thị trường tiền điện tử | BestTaiChinh.Com

Bạn đang xem: hạch toán tiền lương theo thông tư 200

64fbfcd4d329cddbd30221d4525c93ad?s=130&d=mm&r=g
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertismentspot_img

Instagram

Most Popular