Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tin tài chính khác tại đây => Tài chính

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký Nghị định 31/2022 / NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. .

Khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV. (Hình ảnh: BIDV).

Nghị định 31/2022 / NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi tắt là khách hàng) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế. Việt Nam, bao gồm: Hàng không, vận tải và kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú và ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (A), công nghiệp chế biến chế tạo (C) , xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy tính và các hoạt động liên quan (J-62), các hoạt động dịch vụ thông tin (J-63)); bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg.

– Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp và công bố.

Nghị định quy định điều kiện được hỗ trợ lãi suất là: Khách hàng có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. , chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng; Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích. theo quy định và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác.

Khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp: Khoản vay có dư nợ gốc quá hạn và / hoặc lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả lãi khi đến hạn. khoản trả lãi mà thời gian trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số dư tiền lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các kỳ trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã thanh toán đủ dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả; Gia hạn khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

Thời gian hỗ trợ lãi suất kể từ ngày giải ngân khoản vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ lãi suất. tỷ giá đã công bố, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Lãi suất hỗ trợ cho khách hàng là 2% / năm tính trên dư nợ và thời hạn vay hỗ trợ lãi suất thực tế trong khoảng thời gian quy định trên.

Đến kỳ hạn trả lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm số lãi tiền vay phải trả cho khách hàng bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nam giới.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả lãi theo các kỳ hạn trả lãi phát sinh trong thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2022) đến ngày 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023.

Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31/12/2023 hoặc khi nguồn vốn (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được công bố, tùy theo điều kiện nào đến trước.

SSI: Lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021

SSI: Lãi suất huy động tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, lãi suất tăng nếu có sẽ hạn chế


Thông tin thêm

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký Nghị định 31/2022 / NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. .

Khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV. (Hình ảnh: BIDV).

Nghị định 31/2022 / NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi tắt là khách hàng) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế. Việt Nam, bao gồm: Hàng không, vận tải và kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú và ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (A), công nghiệp chế biến chế tạo (C) , xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy tính và các hoạt động liên quan (J-62), các hoạt động dịch vụ thông tin (J-63)); bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg.

- Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp và công bố.

Nghị định quy định điều kiện được hỗ trợ lãi suất là: Khách hàng có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. , chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng; Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích. theo quy định và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác.

Khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp: Khoản vay có dư nợ gốc quá hạn và / hoặc lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả lãi khi đến hạn. khoản trả lãi mà thời gian trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số dư tiền lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các kỳ trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã thanh toán đủ dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả; Gia hạn khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

Thời gian hỗ trợ lãi suất kể từ ngày giải ngân khoản vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ lãi suất. tỷ giá đã công bố, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Lãi suất hỗ trợ cho khách hàng là 2% / năm tính trên dư nợ và thời hạn vay hỗ trợ lãi suất thực tế trong khoảng thời gian quy định trên.

Đến kỳ hạn trả lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm số lãi tiền vay phải trả cho khách hàng bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nam giới.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả lãi theo các kỳ hạn trả lãi phát sinh trong thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2022) đến ngày 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023.

Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31/12/2023 hoặc khi nguồn vốn (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được công bố, tùy theo điều kiện nào đến trước.

SSI: Lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021

SSI: Lãi suất huy động tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, lãi suất tăng nếu có sẽ hạn chế


Phó Thủ tướng Lê Minh Khải vừa ký Nghị định 31/2022 / NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ​​ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. .

Khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV. (Hình ảnh: BIDV).

Nghị định 31/2022 / NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi tắt là khách hàng) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Sử dụng vốn vay vào một trong các ngành, nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế. Việt Nam, bao gồm: Hàng không, vận tải và kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú và ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp (A), công nghiệp chế biến chế tạo (C) , xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy tính và các hoạt động liên quan (J-62), các hoạt động dịch vụ thông tin (J-63)); bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg.

– Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp và công bố.

Nghị định quy định điều kiện được hỗ trợ lãi suất là: Khách hàng có yêu cầu hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. , chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng; Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký hợp đồng vay và giải ngân trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích. theo quy định và chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo các chính sách khác.

Khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp: Khoản vay có dư nợ gốc quá hạn và / hoặc lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả lãi khi đến hạn. khoản trả lãi mà thời gian trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc quá hạn và / hoặc số dư tiền lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho các kỳ trả lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã thanh toán đủ dư nợ gốc quá hạn và / hoặc dư nợ lãi chậm trả; Gia hạn khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn nợ.

Thời gian hỗ trợ lãi suất kể từ ngày giải ngân khoản vay đến khi khách hàng trả hết nợ gốc và / hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng phù hợp với nguồn vốn hỗ trợ lãi suất. tỷ giá đã công bố, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Lãi suất hỗ trợ cho khách hàng là 2% / năm tính trên dư nợ và thời hạn vay hỗ trợ lãi suất thực tế trong khoảng thời gian quy định trên.

Đến kỳ hạn trả lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm số lãi tiền vay phải trả cho khách hàng bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Nam giới.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả lãi theo các kỳ hạn trả lãi phát sinh trong thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 20/5/2022) đến ngày 20/5/2022 đến ngày 31/12/2023.

Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng hỗ trợ lãi suất sau ngày 31/12/2023 hoặc khi nguồn vốn (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được công bố, tùy theo điều kiện nào đến trước.

SSI: Lãi suất huy động đã tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021

SSI: Lãi suất huy động tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2021

Ngày 16 tháng 5 năm 2022

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, lãi suất tăng nếu có sẽ hạn chế

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_3_plain]

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Khách hàng giao dịch tại BIDV. (Ảnh: BIDV).

Nghị định 31/2022/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:
– Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: Hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
– Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.
Nghị định quy định điều kiện để được hỗ trợ lãi suất là: Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau: Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả; khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.
Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.
Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên.
Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. 
Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (20/5/2022) đến ngày 31/12/2023.
Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

SSI: Lãi suất tiền gửi đã tăng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021

16-05-2022

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, mức tăng lãi suất nếu có sẽ hạn chế

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&servicecateid=10&scode=1&qcode=17

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_2_plain]

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_2_plain]

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

[rule_3_plain]

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Khách hàng giao dịch tại BIDV. (Ảnh: BIDV).

Nghị định 31/2022/NĐ-CP nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất (gọi là khách hàng) thuộc một trong các trường hợp sau:
– Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: Hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
– Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.
Nghị định quy định điều kiện để được hỗ trợ lãi suất là: Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng; khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.
Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau: Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả; khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.
Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.
Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên.
Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. 
Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (20/5/2022) đến ngày 31/12/2023.
Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

SSI: Lãi suất tiền gửi đã tăng 0,3-0,5 điểm % so với cuối năm 2021

16-05-2022

VNDirect: Thắt chặt tiền tệ sẽ chỉ diễn ra vào nửa cuối năm 2022, mức tăng lãi suất nếu có sẽ hạn chế

Theo TTXVN

Link bài gốc
https://news.vnanet.vn/?created=7%20day&servicecateid=10&scode=1&qcode=17

Nguồn: besttaichinh.com

#Doanh #nghiệp #hợp #tác #xã #hộ #kinh #doanh #được #hỗ #trợ #lãi #suất #2năm

Xem thêm thông tin hay:  Tỷ giá nhân dân tệ ngày 24/5: Đa số ngân hàng điều chỉnh tăng
Best Tài Chính
Best Tài Chínhhttp://besttaichinh.com
Là người sáng lập Website BestTaiChinh.Com - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Bitcoin, chứng khoáng ... sẽ sử dụng các kiến thức được tổng hợp và đúc kết để cung cấp đến các bạn những thông tin chính xác, tư vấn hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư hiệu quả nhất!

Similar Articles

Comments

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Advertisment

Phổ biến nhất