Chuyển Luân Thánh Vương Là Ai

By Best Tài Chính

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chuyển Luân Thánh Vương Là Người nào phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết hay khác tại đây => Tin Tức

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Chuyển Luân Thánh Vương là gì? Vì lúc ông ta lên ngôi, thì từ ko trung rơi xuống bảy báu, trong đó có luân báu. Chuyển luân (bánh xe) báu thì hàng phục được bốn phương. Cho nên gọi là Chuyển Luân Vương. Vì sao gọi là Chuyển Luân Thánh Vương? Vì có thế lực lớn và thần thông lớn, có thể cai quản một tứ người đời, hợp bốn đại châu lại, gọi là một tứ người đời.

Bốn đại châu tức là: Ðông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Chuyển Luân Vương phân ra Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Ðồng Luân Vương và Thiết Luân Vương. Kim Luân Vương quản lý bốn châu. Ngân Luân Vương quản lý ba châu. Ðồng Luân Vương quản lý hai châu và Thiết Luân Vương quản lý một châu.

Bạn đang xem: chuyển luân thánh vương là người nào

Chúng ta đang ở tại Nam Thiệm Bộ Châu. Vị Thiết Luân Vương thần thông kém hơn, ko thể tới được ba châu kia, nhưng mà ba Luân Vương kia, có thể tới Nam Thiệm Bộ Châu để quán sát. Lại giống như Chuyển Luân Vương, ông ta thành tựu bảy báu thù thắng.

 • Tứ Đại Thiên Vương là những người nào.
 • Thiên ma là loại ma gì.
 • Quỷ thần có thật ko.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
 • Cách trị khóc dạ đề
 • Kinh Địa Tạng Linh Chạm màn hình.
 • Cách thay đổi vận mệnh.
Chuyển Luân Thánh Vương – Minh Họa.

Bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương

Bảy báu nầy từ đâu tới? Vì chẳng biết từ đâu tới, cho nên nói chỗ tới không thể được. Tôi biết! Vì trong quá khứ thì họ tu đủ thứ căn lành, tạo đủ thứ nghiệp thiện, cho nên mới làm Chuyển Luân Vương, có phước báu như thế. Nghiệp nhưng mà chúng ta tạo, có nghiệp thiện, nghiệp ác, và nghiệp vô ký, cũng như thế. Quá khứ tạo nghiệp thiện, thì thọ báo vui nhiều. Tạo nghiệp ác thì thọ báo khổ nhiều.

Gì là bảy báu của Chuyển Luân Vương? Tức là: 1. Bánh xe báu. 2. Châu báu. 3. Các báu. 4. Ngựa báu. 5. Binh báu. 6. Chủ tạng thần báu. 7. Iên nữ báu. Bảy báu nầy chỉ có Chuyển Luân Vương mới có, vì trong quá khứ, họ tu đủ thứ nghiệp thiện sở cảm. Giới thiệu bảy báu như sau.

1. Bánh xe báu: Bánh xe báu gồm có vàng, bạc, đồng, thiết, bốn thứ không giống nhau. Bánh xe vốn tức là xe lớn, vận tốc còn nhanh hơn bao nhiêu lần so với hoả tiển hiện giờ. Chuyển Luân Vương xuất lãnh thần dân ngồi lên xe báu, trong một ngày thì đi tuần khắp hết bốn đại châu.

*

2. Thần châu báu: Tức là châu như ý, hình tám cạnh, đêm hôm phóng ra ánh sáng. Hạt châu nầy toại tâm như ý. Tóm lại, muốn gì có nấy. Hạt châu nầy là quả tim của chim Ðại Bàng Cánh Vàng (Kim sí điểu), rồng được châu này là long châu, người được châu nầy gọi là Dạ minh châu.

3. Voi trắng báu: Voi trắng lớn nầy có thần thông, giống như Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng lớn sáu ngà (đại biểu lục độ) có thần thông, rộng lớn vô hạn, ko thể nghĩ bàn. Voi trắng hiếm có ở nhân gian, cho nên rất quý. Do đó có câu : “Vật hiếm hoi là quý”.

4. Ngựa báu: Ngựa như rồng, nó cũng có thần thông, cũng biến hóa. Nó là ngựa ở trên cung trời Ðao Lợi, cho nên là báu, chứ chẳng phải ngựa thường chẳng có linh tánh.

*

5. Chủ binh báu: Chuyển Luân Vương thời thái hoà chẳng đem binh đi, chẳng huấn luyện binh. Ðến lúc cần thì binh sẽ xuất hiện, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

6. Chủ tạng thần báu: Tức là địa thần quản lý châu báu, ông ta biết nơi nào ẩn tàng báu gì, tới lúc cần, chỉ đất thì xuất hiện.

7. Iên nữ báu: Tức là mỹ nữ ca múa, không những biết ca nhưng mà múa cũng khéo, là mỹ nữ rất đẹp vô cùng. Kim Chuyển Luân Vương không những có bảy báu nầy, nhưng mà còn có năm trăm bà phi, sinh nghìn thái tử.

Ông ta cai quản quốc gia, phong điều gió thuận, quốc thái dân an. Hết thảy nhân dân đều giữ năm giới, tu mười điều lành. Năm giới tức là : Ko sát sinh, ko trộm cắp, ko tà dâm, ko nói điêu, ko uống rượu. Mười điều lành là : Thân, mồm, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thân chẳng phạm làm thịt hại, trộm cắp, tà dâm ba điều ác. Mồm thì chẳng phạm nói điêu, nói lời tô vẽ, nói hai lưỡi, chưởi mắng, bốn điều ác. Nghiệp ý thì chẳng phạm tham, sân, si, ba điều ác, Người người đều phát bồ đề tâm, người nào cũng thành đạo nghiệp.”

Về Chuyển Luân Thánh Vương, đức Phật có thuyết ở Phẩm 3, Kinh Thế Ký, Bộ Trường A Hàm, nay xin giới thiệu cùng độc giả.

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

Hán Dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

(Phẩm 3 – Kinh Thế Ký – Trường A Hàm)

…Phật nói với các Tỳ-kheo: “Thế gian có Chuyển luân thánh vương, thành tựu bảy báu, có bốn thần đức. “Những gì là bảy báu nhưng mà Chuyển luân thánh vương thành tựu? Một, báu Bánh xe vàng; hai, báu Voi trắng; ba, báu Ngựa xanh; bốn, báu Thần châu; năm, báu Iên nữ; sáu, báu Cư sỹ; bảy, báu Chủ binh. “Chuyển luân thánh vương thành tựu báu Bánh xe vàng như thế nào?

“Nếu Chuyển luân thánh vương hiện trong cõi đất Diêm-phù-đề; lúc đó, vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát-lị, vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội bằng nước thơm, rồi lên điện cao, cùng với thể nữ tận hưởng hoan lạc. Bảo vật là bánh xe trời bằng vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, ko phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là bốn trượng. Lúc nhìn thấy bánh xe, Chuyển luân thánh vương thầm nghĩ:

Ta từng nghe từ các bậc tiên túc, kì cựu nói rằng: ‘Nếu vua Sát-lị Quán Đảnh, vào ngày rằm lúc trăng đầy, tắm gội bằng nước thơm, lên ngồi trên Pháp điện, với thể nữ vây quanh. Bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, ko phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là bốn trượng.

*

Bấy giờ được gọi là Chuyển luân thánh vương.’ Nay bánh xe này xuất hiện, há ko phải là điều đó chăng? Ta nay hãy thử bảo vật là bánh xe này. “Rồi Chuyển luân vương bèn triệu tập bốn binh chủng, hướng về bảo vật bánh xe vàng, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lấy tay phải sờ bánh xe vàng nhưng mà nói rằng: ‘Ngươi hãy nhắm hướng Đông, đúng như pháp nhưng mà chuyển, chớ có trái quy tắc thông thường.’ Bánh xe liền chuyển về phương Đông.

Lúc đó Chuyển luân vương liền dẫn bốn binh chủng đi theo sau. Phía trước bảo vật bánh xe vàng có bốn vị thần dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua đình giá chỗ đó. Bấy giờ các tiểu quốc vương thấy đại vương tới, lấy bát vàng đựng đầy thóc bạc; bát bạc đựng đầy thóc vàng; đi tới chỗ đại vương, cúi đầu bạch rằng:

Tham khảo: Ông Tề Trí Dũng: Lên như diều gặp gió ở tuổi 22 và “ngã ngựa” ở tuổi 38

‘Lành thay, Đại vương! Nay, ở phương Đông này, đất đai phong phú, vui tươi, có nhiều trân bảo, nhân dân đông đúc, tâm chí nhân ái, hòa thuận, từ hiếu, trung thuận. Cúi nguyện Thánh vương hãy ở đây nhưng mà trị chính. Chúng tôi sẽ thân thiện phục dịch, phân phối những thứ cần dùng.’

*

Lúc đó, Chuyển luân vương nói với các tiểu vương: ‘Thôi, thôi! Này Chư Hiền, các người tương tự là đã cúng dường ta rồi. Nhưng hãy theo đúng pháp nhưng mà thống trị giáo hóa, chớ để thiên lệch; ko để quốc nội có hành vi phi pháp. Tự mình ko sát sinh; khuyên bảo người khác ko sát sinh, trộm cướp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói điêu, ỷ ngữ, tham lam, tật đố, tà kiến. Đó gọi là sự thống trị của ta vậy.’

“Các Tiểu vương sau lúc nghe lời dạy, liền đi theo đại vương, tuần hành các nước. Cho tới tận cùng bờ biển phía Đông. “Sao đó, tuần tự đi về phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Bất kỳ chỗ nào nhưng mà bánh xe lăn tới, các quốc vương ở đó đều hiến dâng quốc thổ; cũng như các tiểu vương ở phương Đông vậy. “Tất cả đất đai có trong Diêm-phù-đề này, phì nhiêu, phong phú, sản xuất nhiều trân bảo, những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh xe đều lăn khắp; ấn định biên giới, vẽ bản đồ, Đông Tây mười hai do-tuần, Nam Bắc mười do-tuần.

*

Vào đêm hôm, các thần ở trong đó xây dựng thành quách. Thành có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, những trang trí xung quanh, đều được làm bằng bảy báu,… (cho tới), vô số các loài chim cùng họa nhau nhưng mà hót. Thành được xây xong, bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, quy định địa giới Đông Tây bốn do-tuần, Nam Bắc hai do-tuần.

Vào đêm hôm, các thần ở trong đó xây dựng cung điện. Tường cung có bảy lớp, được làm bằng bảy báu,… (cho tới), vô số các loài chim cùng họa nhau nhưng mà hót, như đã kể trên. “Cung điện được dựng xong, lúc đó bảo vật bánh xe vàng trụ giữa hư vô, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn ko chuyển động. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Nay bảo vật bánh xe vàng này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu bánh xe vàng. “

*

Voi trắng được thành tựu như thế nào?

Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chính điện. Tự nhiên voi trắng bỗng xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuần trắng, bảy chỗ phẳng phiu, có khả năng phi hành. Đầu của có nhiều màu; sáu ngà thon dài được cẩn bằng vàng ròng. Thấy thế vua liền nghĩ thầm: ‘Con voi này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cỡi.’ Bèn cho huấn luyện thử; đầy đủ các kỹ năng.

Lúc đó, Chuyển luân vương muốn thử voi, bèn cỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. Cho tới giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Bảo vật voi trắng này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu voi.

*

“Thế nào là sự thành tựu Ngựa xanh của Chuyển luân vương?

Lúc đó, Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi tại chính điện, tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện trước mặt. Màu nó xanh thẩm, bờm và đuôi đỏ. Thấy thế, vua liền nghĩ thầm: ‘Con ngựa này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cỡi.’ Bèn cho huấn luyện thử; đầy đủ các kỹ năng. Lúc đó, Chuyển luân vương muốn thử ngựa, bèn cỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. Cho tới giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Bảo vật ngựa xanh này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu ngựa xanh.

*

“Báu Thần châu được thành tựu như thế nào?

Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chính điện. Tự nhiên thần châu bỗng xuất hiện trước mặt. Màu chất trong suốt, ko có tỳ vết. Sau lúc thấy, vua tự nghĩ: ‘Châu này thật tuyệt vời. Nếu có ánh sáng, nó có thể rọi cung nội.’

Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử hạt châu này, bèn triệu tập bốn binh chủng. Đặt bảo châu trên cây phướn cao. Trong lúc đêm tối, cầm cây phướn xuất thành. Ánh sáng của hạt châu này rọi tới một do-tuần. Những người ở trong thành đều thức dậy làm việc, cho rằng hiện giờ là ban ngày. Chuyển luân vương lúc đó phấn khởi nói: ‘Nay thần châu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu thần châu. “

*

Báu Iên nữ được thành tựu như thế nào?

Lúc đó, báu Iên nữ đột nhiên xuất hiện, nhan sắc ung dung, dung mạo đoan trinh; ko dài, ko vắn; ko thô, ko nhỏ; ko trắng, ko đen; ko cương, ko nhu; mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương chiên-đàn; mồm phát ra mùi hương của hoa ưu-bát-la; nói năng dịu dàng; cử động thong dong; đứng dậy trước (vua) nhưng ngồi xuống sau (vua), ko mất nghi tắc.

Chuyển luân thánh vương sau lúc thấy, tâm ko mê đắm, ko chút tơ tưởng, huống hồ thân thiện. Chuyển luân vương sau lúc thấy, phấn khởi nhưng mà nói: ‘Báu iên nữ này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Iên nữ.

*

“Báu Cư sỹ được thành tựu như thế nào? Lúc đó, người đàn ông Cư sỹ đột nhiên tự xuất hiện; kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư sỹ do phước báu đời trước có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm mỏ dưới lòng đất; biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, ông lấy lên cho vua tiêu dùng. Rồi thì, báu Cư sỹ đi tới tâu vua: ‘Đại vương, cần phân phối thứ gì, xin đừng lo lắng. Tôi tự mình có thể khắc phục.’

“Lúc đó, Chuyển luân thánh vương muốn thử báu Cư sỹ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du ngoạn thủy, bảo Cư sỹ rằng: ‘Ta cần bảo vật vàng, ngươi hãy đưa nhanh tới cho.’

Báu Cư sỹ tâu rằng: ‘Đại vương đợi một tí; cần phải lên bờ đã.’

Vua lại hối thúc: ‘Ta nay đang cần dùng. Ngươi hãy mang tới liền cho ta.’

*

Lúc báu Cư sỹ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống nước. Lúc ông rút tay lên thì một cái bình báu từ trong nước cũng lên theo. Giống như con sâu leo cây. Báu Cư sỹ kia cũng vậy. Lúc rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báu cũng lên theo, để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: ‘Vừa rồi Vua cần bảo vật để dùng. Nhưng cần bao nhiêu?’

Chuyển luân thánh vương lúc đó nói với Cư sỹ: ‘Thôi, thôi! Ta ko cần dùng gì. Vừa rồi, ta chỉ muốn thử nhưng mà thôi. Ngươi nay như thế là đã cúng dường ta rồi.’

Xem thêm: Bà Phương Hằng và những đại gia Việt thành danh dù chưa từng học đại học

Cư sỹ nghe vua nói tương tự, liền đem bảo vật trả lại trong nước. Lúc đó, Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: ‘Báu Cư sỹ này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Cư sỹ.

*

“Báu Chủ binh được thành tựu như thế nào?

Lúc đó, báu Chủ binh đột nhiên xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng suốt, quyết đoán; đi ngay tới chỗ vua, tâu rằng: ‘Đại vương, cần chinh phạt chỗ nào, xin đừng lo. Tôi có thể gánh vác.’ Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử báu Chủ binh, bèn bốn binh chủng, bảo rằng: ‘Ngươi nay hãy điều binh. Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải thể. Chưa nghiêm, hãy làm cho nghiêm. Đã nghiêm, hãy linh hoạt. Chưa đi, hãy khiến đi. Đã đi, hãy khiến ngừng.’

Báu Chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng, Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải thể. Chưa nghiêm, làm cho nghiêm. Đã nghiêm, thì linh hoạt. Chưa đi, thì khiến đi. Đã đi, thì khiến ngừng. Lúc đó Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: ‘Báu Chủ binh này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Chủ binh.

*

“Thế nào là bốn thần đức? Một là ko người nào bì kịp về tuổi thọ, ko yểu số. Hai, ko người nào bì kịp về thân thể cường tráng, ko bệnh thiến. Ba, ko người nào bì kịp về nhan mạo đoan trinh. Bốn, ko người nào bì kịp về sự giàu có, kho tàng châu báu đầy dẫy. “Đó là Chuyển luân thánh vương thành tựu bảy báu và bốn thần đức. “

Vào một lúc, rất lâu về sau, Chuyển luân thánh vương ra lệnh ngự giá xuất du ở hậu viên, bèn bảo người đánh xe: ‘Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo. Ta muốn quan sát rõ nhân dân trong quốc thổ có an lạc, ko tai họa gì chăng.’

“Bấy giờ nhân dân trong nước đứng dọc các tuyến đường, nói với người đánh xe rằng: ‘Ông cho xe đi chậm lại. Chúng tôi muốn nhìn ngắm rõ uy nhan của Thánh vương.’

“Chuyển luân thánh vương thương yêu chăm sóc nhân dân như cha yêu con. Quốc dân mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có những gì trân quý đều đem cống vua, tâu rằng: ‘Xin nguyện hạ cố thọ nhận, tùy ý sử dụng.’

Lúc đó vua trả lời: ‘Thôi đủ rồi, các người! Ta tự mình có đủ tài bảo. Các người hãy tự thọ dụng của mình.’

*

“Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị Diêm-phù-đề này, cõi đất đó phẳng phiu, ko có gai gốc, hầm hố, gò nỗng; cũng ko có muỗi mòng, ruồi nhặng, ong, bò cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi; tất cả lặn mất. Vàng, bạc, báu ngọc hiện lên mặt đất. Bốn mùa điều hòa, ko nóng, ko lạnh. Đất đó mềm mại, ko có bụi bẩn. Như đất được bôi dầu, sạch sẽ, trơn láng, ko có bụi bẩn.

Xem thêm thông tin hay:  17 Cách Chụp ảnh Selfie Tự Sướng đẹp Và ấn Tượng Nhất

Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị ở đời, cõi đất cũng tương tự. Từ đất tuôn ra các dòng suối, trong sạch, ko bao giờ cạn, sinh loại cỏ mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi. Cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê. Đất sinh cỏ mềm, màu như đuôi lông công, mùi hương hoa bà-sư, mềm mại như lụa trời. Lúc đạp chân xuống đất; đất lõm xuống bốn tấc. Lúc giở chân lên, đất trở lại như cũ, ko có chỗ khuyết rỗng. Có loại lúa tẻ mọc tự nhiên, ko có vỏ trấu, đủ các mùi vị.

Bấy giờ có cây hương, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, trái tự nhiên nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên; hương thơm sực nức. Lại có cây vải, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại vải không giống nhau. Lại có cây trang sức, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các đồ trang sức không giống nhau. Lại có cây tràng hoa, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại tràng hoa không giống nhau.

*

Lại có cây dụng cụ, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ không giống nhau. Lại có cây nhạc cụ, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ không giống nhau.

“Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị ở đời, Long vương A-nậu-đạt, vào lúc giữa đêm và cuối đêm, nổi lên đám mây lớn dày đặc, giăng bủa khắp cả toàn cầu, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong vòng thời kì vắt sữa bò; mưa xuống thứ nước có tám vị, thấm ướt khắp nơi. Đất ko đọng nước, cũng ko bùn sình, thấm nhuần, đẫm ướt, sinh trưởng các loại cỏ cây. Cũng như thợ kết hoa, rưới nước tràng hoa, khiến hoa tươi thắm, ko để héo úa. Những cơn mưa phải thời thấm nhuần cũng tương tự. “

Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối đêm, bầu trời trong sáng, tịnh ko chút mây, từ biển nổi cơn gió mát, trong sạch mát dịu, chạm tới thân thể khiến sinh khoan khoái. “Lúc Thánh vương thống trị, trong cõi Diêm-phù-đề này ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, ko thiếu thốn thứ gì. “Đương thời, Chuyển luân thánh vương trị nước đúng theo pháp, ko có dua vạy, tu mười hành vi thiện. Lúc bấy giờ, nhân dân cũng tu chính kiến, đủ mười hành vi thiện. “

*

Một thời kì lâu, rất lâu về sau, vua nhuốm bệnh nặng nhưng mà mạng chung. Cũng như một người do sung sướng nhưng mà ăn hơi nhiều, thân thể có hơi ko thích hợp, cho nên mạng chung, sinh lên cõi trời. Lúc đó, báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu Chủ binh, cùng nhân dân trong nước tấu các kỹ nhạc, làm lễ táng thân vua. Rồi báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu Chủ binh và sĩ dân trong nước, tắm gội thân thể vua bằng nước thơm, quấn quanh bằng năm trăm tấm lụa kiếp-bối; theo thứ lớp nhưng mà quấn.

Rồi khiêng thi thể vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên dầu thơm, bọc bên ngoài cỗ quách bằng sắt; rồi lại dùng một cỗ quách bằng gỗ bao ngoài bằng lớp vải. Chất các củi thơm, phủ lên nhiều lớp vải. Sau đó thì hỏa táng. Ở ngã tư đường dựng tháp bảy báu, ngang dọc một do-tuần, xen kẽ nhiều màu sắc được tạo thành bởi bảy báu. Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, xung quanh bằng lan can được làm bằng bảy báu. Khoảng đất trống xung quanh bốn mặt tháp ngang dọc năm do-tuần.

*

Có bảy lớp tường xung quanh vườn, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc; tường bằng bạc, cửa bằng vàng. Tường lưu ly, cửa thủy tinh; tường thủy tinh, cửa lưu ly. Tường xích châu, cửa mã não; tường mã não, cửa xích châu. Tường xa cừ, cửa bằng các loại báu.

“Về lan can, thanh ngang bằng vàng, thanh đứng bằng bạc; thanh đứng bằng bạc, thanh ngang bằng vàng. Thanh ngang thủy tinh, thanh đứng lưu ly; thanh đứng lưu ly, thanh ngang thủy tinh. Thanh ngang xích châu, thanh đứng mã não; thanh ngang mã não, thanh đứng xích châu. Thanh ngang bằng xa cừ, thanh đứng bằng các thứ báu khác. “Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng bạc, lưới bạc treo linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh, dưới lưới thủy tinh treo linh lưu ly. Dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo linh xích châu. Dưới lưới xa cừ treo linh bằng các thứ báu khác.

*

“Cây bằng vàng thì lá, hoa, trái bằng bạc. Cây bạc thì lá, hoa, trái vàng. Cây lưu ly, hoa lá thủy tinh; cây thủy tinh, hoa lá lưu ly. Cây xích châu, hoa lá mã não; cây mã não, hoa lá xích châu. Cây xa cừ, hoa lá bằng các thứ báu khác. “Bốn vách tường của vườn lại có bốn cửa, xung quanh bằng lan can. Trên tường đều có lầu các, đài báu. Bốn mặt tường có các vườn cây, suối, hồ tắm, sinh nhiều loại hoa không giống nhau; cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê, các loại hương thơm sực nức. Nhiều giống chim lạ ca hót điệu buồn.

Lúc tháp được dựng xong, báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu điển binh, và sĩ dân cả nước đều tới cúng dường tháp này. Họ bố thí cho những người nghèo khốn, cần ăn thì cho ăn; cần mặc thì cho mặc. Voi, ngựa, xe pháo, các thứ cần dùng đều được chu cấp, tùy ý nhưng mà cho. “Công đức oai thần của Chuyển luân thánh vương, sự tích là tương tự.”

(Kinh Chuyển Luân Thánh Vương)

Tuệ Tâm 2021.

Đọc thêm: Ông Võ Mậu Quốc Triển – Chủ tịch Rita Võ: “Tôi muốn mang trị giá thật cho người dùng”


Thông tin thêm

Chuyển Luân Thánh Vương Là Người nào

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Chuyển Luân Thánh Vương là gì? Vì lúc ông ta lên ngôi, thì từ ko trung rơi xuống bảy báu, trong đó có luân báu. Chuyển luân (bánh xe) báu thì hàng phục được bốn phương. Cho nên gọi là Chuyển Luân Vương. Vì sao gọi là Chuyển Luân Thánh Vương? Vì có thế lực lớn và thần thông lớn, có thể cai quản một tứ người đời, hợp bốn đại châu lại, gọi là một tứ người đời.

Bốn đại châu tức là: Ðông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Chuyển Luân Vương phân ra Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Ðồng Luân Vương và Thiết Luân Vương. Kim Luân Vương quản lý bốn châu. Ngân Luân Vương quản lý ba châu. Ðồng Luân Vương quản lý hai châu và Thiết Luân Vương quản lý một châu.

Bạn đang xem: chuyển luân thánh vương là người nào

Chúng ta đang ở tại Nam Thiệm Bộ Châu. Vị Thiết Luân Vương thần thông kém hơn, ko thể tới được ba châu kia, nhưng mà ba Luân Vương kia, có thể tới Nam Thiệm Bộ Châu để quán sát. Lại giống như Chuyển Luân Vương, ông ta thành tựu bảy báu thù thắng.

 • Tứ Đại Thiên Vương là những người nào.
 • Thiên ma là loại ma gì.
 • Quỷ thần có thật ko.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
 • Cách trị khóc dạ đề
 • Kinh Địa Tạng Linh Chạm màn hình.
 • Cách thay đổi vận mệnh.
Chuyển Luân Thánh Vương – Minh Họa.

Bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương

Bảy báu nầy từ đâu tới? Vì chẳng biết từ đâu tới, cho nên nói chỗ tới không thể được. Tôi biết! Vì trong quá khứ thì họ tu đủ thứ căn lành, tạo đủ thứ nghiệp thiện, cho nên mới làm Chuyển Luân Vương, có phước báu như thế. Nghiệp nhưng mà chúng ta tạo, có nghiệp thiện, nghiệp ác, và nghiệp vô ký, cũng như thế. Quá khứ tạo nghiệp thiện, thì thọ báo vui nhiều. Tạo nghiệp ác thì thọ báo khổ nhiều.

Gì là bảy báu của Chuyển Luân Vương? Tức là: 1. Bánh xe báu. 2. Châu báu. 3. Các báu. 4. Ngựa báu. 5. Binh báu. 6. Chủ tạng thần báu. 7. Iên nữ báu. Bảy báu nầy chỉ có Chuyển Luân Vương mới có, vì trong quá khứ, họ tu đủ thứ nghiệp thiện sở cảm. Giới thiệu bảy báu như sau.

1. Bánh xe báu: Bánh xe báu gồm có vàng, bạc, đồng, thiết, bốn thứ không giống nhau. Bánh xe vốn tức là xe lớn, vận tốc còn nhanh hơn bao nhiêu lần so với hoả tiển hiện giờ. Chuyển Luân Vương xuất lãnh thần dân ngồi lên xe báu, trong một ngày thì đi tuần khắp hết bốn đại châu.

*

2. Thần châu báu: Tức là châu như ý, hình tám cạnh, đêm hôm phóng ra ánh sáng. Hạt châu nầy toại tâm như ý. Tóm lại, muốn gì có nấy. Hạt châu nầy là quả tim của chim Ðại Bàng Cánh Vàng (Kim sí điểu), rồng được châu này là long châu, người được châu nầy gọi là Dạ minh châu.

3. Voi trắng báu: Voi trắng lớn nầy có thần thông, giống như Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng lớn sáu ngà (đại biểu lục độ) có thần thông, rộng lớn vô hạn, ko thể nghĩ bàn. Voi trắng hiếm có ở nhân gian, cho nên rất quý. Do đó có câu : “Vật hiếm hoi là quý”.

4. Ngựa báu: Ngựa như rồng, nó cũng có thần thông, cũng biến hóa. Nó là ngựa ở trên cung trời Ðao Lợi, cho nên là báu, chứ chẳng phải ngựa thường chẳng có linh tánh.

*

5. Chủ binh báu: Chuyển Luân Vương thời thái hoà chẳng đem binh đi, chẳng huấn luyện binh. Ðến lúc cần thì binh sẽ xuất hiện, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

6. Chủ tạng thần báu: Tức là địa thần quản lý châu báu, ông ta biết nơi nào ẩn tàng báu gì, tới lúc cần, chỉ đất thì xuất hiện.

7. Iên nữ báu: Tức là mỹ nữ ca múa, không những biết ca nhưng mà múa cũng khéo, là mỹ nữ rất đẹp vô cùng. Kim Chuyển Luân Vương không những có bảy báu nầy, nhưng mà còn có năm trăm bà phi, sinh nghìn thái tử.

Ông ta cai quản quốc gia, phong điều gió thuận, quốc thái dân an. Hết thảy nhân dân đều giữ năm giới, tu mười điều lành. Năm giới tức là : Ko sát sinh, ko trộm cắp, ko tà dâm, ko nói điêu, ko uống rượu. Mười điều lành là : Thân, mồm, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thân chẳng phạm làm thịt hại, trộm cắp, tà dâm ba điều ác. Mồm thì chẳng phạm nói điêu, nói lời tô vẽ, nói hai lưỡi, chưởi mắng, bốn điều ác. Nghiệp ý thì chẳng phạm tham, sân, si, ba điều ác, Người người đều phát bồ đề tâm, người nào cũng thành đạo nghiệp.”

Về Chuyển Luân Thánh Vương, đức Phật có thuyết ở Phẩm 3, Kinh Thế Ký, Bộ Trường A Hàm, nay xin giới thiệu cùng độc giả.

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

Hán Dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

(Phẩm 3 – Kinh Thế Ký – Trường A Hàm)

…Phật nói với các Tỳ-kheo: “Thế gian có Chuyển luân thánh vương, thành tựu bảy báu, có bốn thần đức. “Những gì là bảy báu nhưng mà Chuyển luân thánh vương thành tựu? Một, báu Bánh xe vàng; hai, báu Voi trắng; ba, báu Ngựa xanh; bốn, báu Thần châu; năm, báu Iên nữ; sáu, báu Cư sỹ; bảy, báu Chủ binh. “Chuyển luân thánh vương thành tựu báu Bánh xe vàng như thế nào?

“Nếu Chuyển luân thánh vương hiện trong cõi đất Diêm-phù-đề; lúc đó, vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát-lị, vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội bằng nước thơm, rồi lên điện cao, cùng với thể nữ tận hưởng hoan lạc. Bảo vật là bánh xe trời bằng vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, ko phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là bốn trượng. Lúc nhìn thấy bánh xe, Chuyển luân thánh vương thầm nghĩ:

Ta từng nghe từ các bậc tiên túc, kì cựu nói rằng: ‘Nếu vua Sát-lị Quán Đảnh, vào ngày rằm lúc trăng đầy, tắm gội bằng nước thơm, lên ngồi trên Pháp điện, với thể nữ vây quanh. Bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, ko phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là bốn trượng.

*

Bấy giờ được gọi là Chuyển luân thánh vương.’ Nay bánh xe này xuất hiện, há ko phải là điều đó chăng? Ta nay hãy thử bảo vật là bánh xe này. “Rồi Chuyển luân vương bèn triệu tập bốn binh chủng, hướng về bảo vật bánh xe vàng, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lấy tay phải sờ bánh xe vàng nhưng mà nói rằng: ‘Ngươi hãy nhắm hướng Đông, đúng như pháp nhưng mà chuyển, chớ có trái quy tắc thông thường.’ Bánh xe liền chuyển về phương Đông.

Lúc đó Chuyển luân vương liền dẫn bốn binh chủng đi theo sau. Phía trước bảo vật bánh xe vàng có bốn vị thần dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua đình giá chỗ đó. Bấy giờ các tiểu quốc vương thấy đại vương tới, lấy bát vàng đựng đầy thóc bạc; bát bạc đựng đầy thóc vàng; đi tới chỗ đại vương, cúi đầu bạch rằng:

Tham khảo: Ông Tề Trí Dũng: Lên như diều gặp gió ở tuổi 22 và “ngã ngựa” ở tuổi 38

‘Lành thay, Đại vương! Nay, ở phương Đông này, đất đai phong phú, vui tươi, có nhiều trân bảo, nhân dân đông đúc, tâm chí nhân ái, hòa thuận, từ hiếu, trung thuận. Cúi nguyện Thánh vương hãy ở đây nhưng mà trị chính. Chúng tôi sẽ thân thiện phục dịch, phân phối những thứ cần dùng.’

*

Lúc đó, Chuyển luân vương nói với các tiểu vương: ‘Thôi, thôi! Này Chư Hiền, các người tương tự là đã cúng dường ta rồi. Nhưng hãy theo đúng pháp nhưng mà thống trị giáo hóa, chớ để thiên lệch; ko để quốc nội có hành vi phi pháp. Tự mình ko sát sinh; khuyên bảo người khác ko sát sinh, trộm cướp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói điêu, ỷ ngữ, tham lam, tật đố, tà kiến. Đó gọi là sự thống trị của ta vậy.’

“Các Tiểu vương sau lúc nghe lời dạy, liền đi theo đại vương, tuần hành các nước. Cho tới tận cùng bờ biển phía Đông. “Sao đó, tuần tự đi về phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Bất kỳ chỗ nào nhưng mà bánh xe lăn tới, các quốc vương ở đó đều hiến dâng quốc thổ; cũng như các tiểu vương ở phương Đông vậy. “Tất cả đất đai có trong Diêm-phù-đề này, phì nhiêu, phong phú, sản xuất nhiều trân bảo, những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh xe đều lăn khắp; ấn định biên giới, vẽ bản đồ, Đông Tây mười hai do-tuần, Nam Bắc mười do-tuần.

*

Vào đêm hôm, các thần ở trong đó xây dựng thành quách. Thành có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, những trang trí xung quanh, đều được làm bằng bảy báu,… (cho tới), vô số các loài chim cùng họa nhau nhưng mà hót. Thành được xây xong, bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, quy định địa giới Đông Tây bốn do-tuần, Nam Bắc hai do-tuần.

Vào đêm hôm, các thần ở trong đó xây dựng cung điện. Tường cung có bảy lớp, được làm bằng bảy báu,… (cho tới), vô số các loài chim cùng họa nhau nhưng mà hót, như đã kể trên. “Cung điện được dựng xong, lúc đó bảo vật bánh xe vàng trụ giữa hư vô, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn ko chuyển động. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Nay bảo vật bánh xe vàng này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu bánh xe vàng. “

*

Voi trắng được thành tựu như thế nào?

Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chính điện. Tự nhiên voi trắng bỗng xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuần trắng, bảy chỗ phẳng phiu, có khả năng phi hành. Đầu của có nhiều màu; sáu ngà thon dài được cẩn bằng vàng ròng. Thấy thế vua liền nghĩ thầm: ‘Con voi này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cỡi.’ Bèn cho huấn luyện thử; đầy đủ các kỹ năng.

Lúc đó, Chuyển luân vương muốn thử voi, bèn cỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. Cho tới giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Bảo vật voi trắng này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu voi.

*

“Thế nào là sự thành tựu Ngựa xanh của Chuyển luân vương?

Lúc đó, Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi tại chính điện, tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện trước mặt. Màu nó xanh thẩm, bờm và đuôi đỏ. Thấy thế, vua liền nghĩ thầm: ‘Con ngựa này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cỡi.’ Bèn cho huấn luyện thử; đầy đủ các kỹ năng. Lúc đó, Chuyển luân vương muốn thử ngựa, bèn cỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. Cho tới giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Bảo vật ngựa xanh này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu ngựa xanh.

*

“Báu Thần châu được thành tựu như thế nào?

Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chính điện. Tự nhiên thần châu bỗng xuất hiện trước mặt. Màu chất trong suốt, ko có tỳ vết. Sau lúc thấy, vua tự nghĩ: ‘Châu này thật tuyệt vời. Nếu có ánh sáng, nó có thể rọi cung nội.’

Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử hạt châu này, bèn triệu tập bốn binh chủng. Đặt bảo châu trên cây phướn cao. Trong lúc đêm tối, cầm cây phướn xuất thành. Ánh sáng của hạt châu này rọi tới một do-tuần. Những người ở trong thành đều thức dậy làm việc, cho rằng hiện giờ là ban ngày. Chuyển luân vương lúc đó phấn khởi nói: ‘Nay thần châu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu thần châu. “

*

Báu Iên nữ được thành tựu như thế nào?

Lúc đó, báu Iên nữ đột nhiên xuất hiện, nhan sắc ung dung, dung mạo đoan trinh; ko dài, ko vắn; ko thô, ko nhỏ; ko trắng, ko đen; ko cương, ko nhu; mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương chiên-đàn; mồm phát ra mùi hương của hoa ưu-bát-la; nói năng dịu dàng; cử động thong dong; đứng dậy trước (vua) nhưng ngồi xuống sau (vua), ko mất nghi tắc.

Chuyển luân thánh vương sau lúc thấy, tâm ko mê đắm, ko chút tơ tưởng, huống hồ thân thiện. Chuyển luân vương sau lúc thấy, phấn khởi nhưng mà nói: ‘Báu iên nữ này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Iên nữ.

*

“Báu Cư sỹ được thành tựu như thế nào? Lúc đó, người đàn ông Cư sỹ đột nhiên tự xuất hiện; kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư sỹ do phước báu đời trước có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm mỏ dưới lòng đất; biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, ông lấy lên cho vua tiêu dùng. Rồi thì, báu Cư sỹ đi tới tâu vua: ‘Đại vương, cần phân phối thứ gì, xin đừng lo lắng. Tôi tự mình có thể khắc phục.’

“Lúc đó, Chuyển luân thánh vương muốn thử báu Cư sỹ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du ngoạn thủy, bảo Cư sỹ rằng: ‘Ta cần bảo vật vàng, ngươi hãy đưa nhanh tới cho.’

Báu Cư sỹ tâu rằng: ‘Đại vương đợi một tí; cần phải lên bờ đã.’

Vua lại hối thúc: ‘Ta nay đang cần dùng. Ngươi hãy mang tới liền cho ta.’

*

Lúc báu Cư sỹ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống nước. Lúc ông rút tay lên thì một cái bình báu từ trong nước cũng lên theo. Giống như con sâu leo cây. Báu Cư sỹ kia cũng vậy. Lúc rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báu cũng lên theo, để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: ‘Vừa rồi Vua cần bảo vật để dùng. Nhưng cần bao nhiêu?’

Chuyển luân thánh vương lúc đó nói với Cư sỹ: ‘Thôi, thôi! Ta ko cần dùng gì. Vừa rồi, ta chỉ muốn thử nhưng mà thôi. Ngươi nay như thế là đã cúng dường ta rồi.’

Xem thêm: Bà Phương Hằng và những đại gia Việt thành danh dù chưa từng học đại học

Cư sỹ nghe vua nói tương tự, liền đem bảo vật trả lại trong nước. Lúc đó, Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: ‘Báu Cư sỹ này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Cư sỹ.

*

“Báu Chủ binh được thành tựu như thế nào?

Lúc đó, báu Chủ binh đột nhiên xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng suốt, quyết đoán; đi ngay tới chỗ vua, tâu rằng: ‘Đại vương, cần chinh phạt chỗ nào, xin đừng lo. Tôi có thể gánh vác.’ Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử báu Chủ binh, bèn bốn binh chủng, bảo rằng: ‘Ngươi nay hãy điều binh. Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải thể. Chưa nghiêm, hãy làm cho nghiêm. Đã nghiêm, hãy linh hoạt. Chưa đi, hãy khiến đi. Đã đi, hãy khiến ngừng.’

Báu Chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng, Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải thể. Chưa nghiêm, làm cho nghiêm. Đã nghiêm, thì linh hoạt. Chưa đi, thì khiến đi. Đã đi, thì khiến ngừng. Lúc đó Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: ‘Báu Chủ binh này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Chủ binh.

*

“Thế nào là bốn thần đức? Một là ko người nào bì kịp về tuổi thọ, ko yểu số. Hai, ko người nào bì kịp về thân thể cường tráng, ko bệnh thiến. Ba, ko người nào bì kịp về nhan mạo đoan trinh. Bốn, ko người nào bì kịp về sự giàu có, kho tàng châu báu đầy dẫy. “Đó là Chuyển luân thánh vương thành tựu bảy báu và bốn thần đức. “

Vào một lúc, rất lâu về sau, Chuyển luân thánh vương ra lệnh ngự giá xuất du ở hậu viên, bèn bảo người đánh xe: ‘Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo. Ta muốn quan sát rõ nhân dân trong quốc thổ có an lạc, ko tai họa gì chăng.’

“Bấy giờ nhân dân trong nước đứng dọc các tuyến đường, nói với người đánh xe rằng: ‘Ông cho xe đi chậm lại. Chúng tôi muốn nhìn ngắm rõ uy nhan của Thánh vương.’

“Chuyển luân thánh vương thương yêu chăm sóc nhân dân như cha yêu con. Quốc dân mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có những gì trân quý đều đem cống vua, tâu rằng: ‘Xin nguyện hạ cố thọ nhận, tùy ý sử dụng.’

Lúc đó vua trả lời: ‘Thôi đủ rồi, các người! Ta tự mình có đủ tài bảo. Các người hãy tự thọ dụng của mình.’

*

“Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị Diêm-phù-đề này, cõi đất đó phẳng phiu, ko có gai gốc, hầm hố, gò nỗng; cũng ko có muỗi mòng, ruồi nhặng, ong, bò cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi; tất cả lặn mất. Vàng, bạc, báu ngọc hiện lên mặt đất. Bốn mùa điều hòa, ko nóng, ko lạnh. Đất đó mềm mại, ko có bụi bẩn. Như đất được bôi dầu, sạch sẽ, trơn láng, ko có bụi bẩn.

Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị ở đời, cõi đất cũng tương tự. Từ đất tuôn ra các dòng suối, trong sạch, ko bao giờ cạn, sinh loại cỏ mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi. Cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê. Đất sinh cỏ mềm, màu như đuôi lông công, mùi hương hoa bà-sư, mềm mại như lụa trời. Lúc đạp chân xuống đất; đất lõm xuống bốn tấc. Lúc giở chân lên, đất trở lại như cũ, ko có chỗ khuyết rỗng. Có loại lúa tẻ mọc tự nhiên, ko có vỏ trấu, đủ các mùi vị.

Bấy giờ có cây hương, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, trái tự nhiên nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên; hương thơm sực nức. Lại có cây vải, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại vải không giống nhau. Lại có cây trang sức, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các đồ trang sức không giống nhau. Lại có cây tràng hoa, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại tràng hoa không giống nhau.

*

Lại có cây dụng cụ, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ không giống nhau. Lại có cây nhạc cụ, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ không giống nhau.

“Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị ở đời, Long vương A-nậu-đạt, vào lúc giữa đêm và cuối đêm, nổi lên đám mây lớn dày đặc, giăng bủa khắp cả toàn cầu, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong vòng thời kì vắt sữa bò; mưa xuống thứ nước có tám vị, thấm ướt khắp nơi. Đất ko đọng nước, cũng ko bùn sình, thấm nhuần, đẫm ướt, sinh trưởng các loại cỏ cây. Cũng như thợ kết hoa, rưới nước tràng hoa, khiến hoa tươi thắm, ko để héo úa. Những cơn mưa phải thời thấm nhuần cũng tương tự. “

Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối đêm, bầu trời trong sáng, tịnh ko chút mây, từ biển nổi cơn gió mát, trong sạch mát dịu, chạm tới thân thể khiến sinh khoan khoái. “Lúc Thánh vương thống trị, trong cõi Diêm-phù-đề này ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, ko thiếu thốn thứ gì. “Đương thời, Chuyển luân thánh vương trị nước đúng theo pháp, ko có dua vạy, tu mười hành vi thiện. Lúc bấy giờ, nhân dân cũng tu chính kiến, đủ mười hành vi thiện. “

*

Một thời kì lâu, rất lâu về sau, vua nhuốm bệnh nặng nhưng mà mạng chung. Cũng như một người do sung sướng nhưng mà ăn hơi nhiều, thân thể có hơi ko thích hợp, cho nên mạng chung, sinh lên cõi trời. Lúc đó, báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu Chủ binh, cùng nhân dân trong nước tấu các kỹ nhạc, làm lễ táng thân vua. Rồi báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu Chủ binh và sĩ dân trong nước, tắm gội thân thể vua bằng nước thơm, quấn quanh bằng năm trăm tấm lụa kiếp-bối; theo thứ lớp nhưng mà quấn.

Rồi khiêng thi thể vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên dầu thơm, bọc bên ngoài cỗ quách bằng sắt; rồi lại dùng một cỗ quách bằng gỗ bao ngoài bằng lớp vải. Chất các củi thơm, phủ lên nhiều lớp vải. Sau đó thì hỏa táng. Ở ngã tư đường dựng tháp bảy báu, ngang dọc một do-tuần, xen kẽ nhiều màu sắc được tạo thành bởi bảy báu. Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, xung quanh bằng lan can được làm bằng bảy báu. Khoảng đất trống xung quanh bốn mặt tháp ngang dọc năm do-tuần.

*

Có bảy lớp tường xung quanh vườn, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc; tường bằng bạc, cửa bằng vàng. Tường lưu ly, cửa thủy tinh; tường thủy tinh, cửa lưu ly. Tường xích châu, cửa mã não; tường mã não, cửa xích châu. Tường xa cừ, cửa bằng các loại báu.

“Về lan can, thanh ngang bằng vàng, thanh đứng bằng bạc; thanh đứng bằng bạc, thanh ngang bằng vàng. Thanh ngang thủy tinh, thanh đứng lưu ly; thanh đứng lưu ly, thanh ngang thủy tinh. Thanh ngang xích châu, thanh đứng mã não; thanh ngang mã não, thanh đứng xích châu. Thanh ngang bằng xa cừ, thanh đứng bằng các thứ báu khác. “Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng bạc, lưới bạc treo linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh, dưới lưới thủy tinh treo linh lưu ly. Dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo linh xích châu. Dưới lưới xa cừ treo linh bằng các thứ báu khác.

*

“Cây bằng vàng thì lá, hoa, trái bằng bạc. Cây bạc thì lá, hoa, trái vàng. Cây lưu ly, hoa lá thủy tinh; cây thủy tinh, hoa lá lưu ly. Cây xích châu, hoa lá mã não; cây mã não, hoa lá xích châu. Cây xa cừ, hoa lá bằng các thứ báu khác. “Bốn vách tường của vườn lại có bốn cửa, xung quanh bằng lan can. Trên tường đều có lầu các, đài báu. Bốn mặt tường có các vườn cây, suối, hồ tắm, sinh nhiều loại hoa không giống nhau; cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê, các loại hương thơm sực nức. Nhiều giống chim lạ ca hót điệu buồn.

Lúc tháp được dựng xong, báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu điển binh, và sĩ dân cả nước đều tới cúng dường tháp này. Họ bố thí cho những người nghèo khốn, cần ăn thì cho ăn; cần mặc thì cho mặc. Voi, ngựa, xe pháo, các thứ cần dùng đều được chu cấp, tùy ý nhưng mà cho. “Công đức oai thần của Chuyển luân thánh vương, sự tích là tương tự.”

(Kinh Chuyển Luân Thánh Vương)

Tuệ Tâm 2021.

Đọc thêm: Ông Võ Mậu Quốc Triển – Chủ tịch Rita Võ: “Tôi muốn mang trị giá thật cho người dùng”


Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Chuyển Luân Thánh Vương là gì? Vì lúc ông ta lên ngôi, thì từ ko trung rơi xuống bảy báu, trong đó có luân báu. Chuyển luân (bánh xe) báu thì hàng phục được bốn phương. Cho nên gọi là Chuyển Luân Vương. Vì sao gọi là Chuyển Luân Thánh Vương? Vì có thế lực lớn và thần thông lớn, có thể cai quản một tứ người đời, hợp bốn đại châu lại, gọi là một tứ người đời.

Bốn đại châu tức là: Ðông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. Chuyển Luân Vương phân ra Kim Luân Vương, Ngân Luân Vương, Ðồng Luân Vương và Thiết Luân Vương. Kim Luân Vương quản lý bốn châu. Ngân Luân Vương quản lý ba châu. Ðồng Luân Vương quản lý hai châu và Thiết Luân Vương quản lý một châu.

Bạn đang xem: chuyển luân thánh vương là người nào

Chúng ta đang ở tại Nam Thiệm Bộ Châu. Vị Thiết Luân Vương thần thông kém hơn, ko thể tới được ba châu kia, nhưng mà ba Luân Vương kia, có thể tới Nam Thiệm Bộ Châu để quán sát. Lại giống như Chuyển Luân Vương, ông ta thành tựu bảy báu thù thắng.

 • Tứ Đại Thiên Vương là những người nào.
 • Thiên ma là loại ma gì.
 • Quỷ thần có thật ko.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
 • Cách trị khóc dạ đề
 • Kinh Địa Tạng Linh Chạm màn hình.
 • Cách thay đổi vận mệnh.
Chuyển Luân Thánh Vương – Minh Họa.

Bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương

Bảy báu nầy từ đâu tới? Vì chẳng biết từ đâu tới, cho nên nói chỗ tới không thể được. Tôi biết! Vì trong quá khứ thì họ tu đủ thứ căn lành, tạo đủ thứ nghiệp thiện, cho nên mới làm Chuyển Luân Vương, có phước báu như thế. Nghiệp nhưng mà chúng ta tạo, có nghiệp thiện, nghiệp ác, và nghiệp vô ký, cũng như thế. Quá khứ tạo nghiệp thiện, thì thọ báo vui nhiều. Tạo nghiệp ác thì thọ báo khổ nhiều.

Gì là bảy báu của Chuyển Luân Vương? Tức là: 1. Bánh xe báu. 2. Châu báu. 3. Các báu. 4. Ngựa báu. 5. Binh báu. 6. Chủ tạng thần báu. 7. Iên nữ báu. Bảy báu nầy chỉ có Chuyển Luân Vương mới có, vì trong quá khứ, họ tu đủ thứ nghiệp thiện sở cảm. Giới thiệu bảy báu như sau.

1. Bánh xe báu: Bánh xe báu gồm có vàng, bạc, đồng, thiết, bốn thứ không giống nhau. Bánh xe vốn tức là xe lớn, vận tốc còn nhanh hơn bao nhiêu lần so với hoả tiển hiện giờ. Chuyển Luân Vương xuất lãnh thần dân ngồi lên xe báu, trong một ngày thì đi tuần khắp hết bốn đại châu.

*

2. Thần châu báu: Tức là châu như ý, hình tám cạnh, đêm hôm phóng ra ánh sáng. Hạt châu nầy toại tâm như ý. Tóm lại, muốn gì có nấy. Hạt châu nầy là quả tim của chim Ðại Bàng Cánh Vàng (Kim sí điểu), rồng được châu này là long châu, người được châu nầy gọi là Dạ minh châu.

3. Voi trắng báu: Voi trắng lớn nầy có thần thông, giống như Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng lớn sáu ngà (đại biểu lục độ) có thần thông, rộng lớn vô hạn, ko thể nghĩ bàn. Voi trắng hiếm có ở nhân gian, cho nên rất quý. Do đó có câu : “Vật hiếm hoi là quý”.

4. Ngựa báu: Ngựa như rồng, nó cũng có thần thông, cũng biến hóa. Nó là ngựa ở trên cung trời Ðao Lợi, cho nên là báu, chứ chẳng phải ngựa thường chẳng có linh tánh.

*

5. Chủ binh báu: Chuyển Luân Vương thời thái hoà chẳng đem binh đi, chẳng huấn luyện binh. Ðến lúc cần thì binh sẽ xuất hiện, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

6. Chủ tạng thần báu: Tức là địa thần quản lý châu báu, ông ta biết nơi nào ẩn tàng báu gì, tới lúc cần, chỉ đất thì xuất hiện.

7. Iên nữ báu: Tức là mỹ nữ ca múa, không những biết ca nhưng mà múa cũng khéo, là mỹ nữ rất đẹp vô cùng. Kim Chuyển Luân Vương không những có bảy báu nầy, nhưng mà còn có năm trăm bà phi, sinh nghìn thái tử.

Ông ta cai quản quốc gia, phong điều gió thuận, quốc thái dân an. Hết thảy nhân dân đều giữ năm giới, tu mười điều lành. Năm giới tức là : Ko sát sinh, ko trộm cắp, ko tà dâm, ko nói điêu, ko uống rượu. Mười điều lành là : Thân, mồm, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thân chẳng phạm làm thịt hại, trộm cắp, tà dâm ba điều ác. Mồm thì chẳng phạm nói điêu, nói lời tô vẽ, nói hai lưỡi, chưởi mắng, bốn điều ác. Nghiệp ý thì chẳng phạm tham, sân, si, ba điều ác, Người người đều phát bồ đề tâm, người nào cũng thành đạo nghiệp.”

Về Chuyển Luân Thánh Vương, đức Phật có thuyết ở Phẩm 3, Kinh Thế Ký, Bộ Trường A Hàm, nay xin giới thiệu cùng độc giả.

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương

Hán Dịch: Phật Đà Da Xá và Trúc Phật Niệm

Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ

(Phẩm 3 – Kinh Thế Ký – Trường A Hàm)

…Phật nói với các Tỳ-kheo: “Thế gian có Chuyển luân thánh vương, thành tựu bảy báu, có bốn thần đức. “Những gì là bảy báu nhưng mà Chuyển luân thánh vương thành tựu? Một, báu Bánh xe vàng; hai, báu Voi trắng; ba, báu Ngựa xanh; bốn, báu Thần châu; năm, báu Iên nữ; sáu, báu Cư sỹ; bảy, báu Chủ binh. “Chuyển luân thánh vương thành tựu báu Bánh xe vàng như thế nào?

“Nếu Chuyển luân thánh vương hiện trong cõi đất Diêm-phù-đề; lúc đó, vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát-lị, vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội bằng nước thơm, rồi lên điện cao, cùng với thể nữ tận hưởng hoan lạc. Bảo vật là bánh xe trời bằng vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, ko phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là bốn trượng. Lúc nhìn thấy bánh xe, Chuyển luân thánh vương thầm nghĩ:

Ta từng nghe từ các bậc tiên túc, kì cựu nói rằng: ‘Nếu vua Sát-lị Quán Đảnh, vào ngày rằm lúc trăng đầy, tắm gội bằng nước thơm, lên ngồi trên Pháp điện, với thể nữ vây quanh. Bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe có nghìn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, ko phải người đời làm được. Đường kính bánh xe là bốn trượng.

*

Bấy giờ được gọi là Chuyển luân thánh vương.’ Nay bánh xe này xuất hiện, há ko phải là điều đó chăng? Ta nay hãy thử bảo vật là bánh xe này. “Rồi Chuyển luân vương bèn triệu tập bốn binh chủng, hướng về bảo vật bánh xe vàng, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lấy tay phải sờ bánh xe vàng nhưng mà nói rằng: ‘Ngươi hãy nhắm hướng Đông, đúng như pháp nhưng mà chuyển, chớ có trái quy tắc thông thường.’ Bánh xe liền chuyển về phương Đông.

Lúc đó Chuyển luân vương liền dẫn bốn binh chủng đi theo sau. Phía trước bảo vật bánh xe vàng có bốn vị thần dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua đình giá chỗ đó. Bấy giờ các tiểu quốc vương thấy đại vương tới, lấy bát vàng đựng đầy thóc bạc; bát bạc đựng đầy thóc vàng; đi tới chỗ đại vương, cúi đầu bạch rằng:

Tham khảo: Ông Tề Trí Dũng: Lên như diều gặp gió ở tuổi 22 và “ngã ngựa” ở tuổi 38

‘Lành thay, Đại vương! Nay, ở phương Đông này, đất đai phong phú, vui tươi, có nhiều trân bảo, nhân dân đông đúc, tâm chí nhân ái, hòa thuận, từ hiếu, trung thuận. Cúi nguyện Thánh vương hãy ở đây nhưng mà trị chính. Chúng tôi sẽ thân thiện phục dịch, phân phối những thứ cần dùng.’

*

Lúc đó, Chuyển luân vương nói với các tiểu vương: ‘Thôi, thôi! Này Chư Hiền, các người tương tự là đã cúng dường ta rồi. Nhưng hãy theo đúng pháp nhưng mà thống trị giáo hóa, chớ để thiên lệch; ko để quốc nội có hành vi phi pháp. Tự mình ko sát sinh; khuyên bảo người khác ko sát sinh, trộm cướp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói điêu, ỷ ngữ, tham lam, tật đố, tà kiến. Đó gọi là sự thống trị của ta vậy.’

“Các Tiểu vương sau lúc nghe lời dạy, liền đi theo đại vương, tuần hành các nước. Cho tới tận cùng bờ biển phía Đông. “Sao đó, tuần tự đi về phương Nam, phương Tây, phương Bắc. Bất kỳ chỗ nào nhưng mà bánh xe lăn tới, các quốc vương ở đó đều hiến dâng quốc thổ; cũng như các tiểu vương ở phương Đông vậy. “Tất cả đất đai có trong Diêm-phù-đề này, phì nhiêu, phong phú, sản xuất nhiều trân bảo, những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh xe đều lăn khắp; ấn định biên giới, vẽ bản đồ, Đông Tây mười hai do-tuần, Nam Bắc mười do-tuần.

*

Vào đêm hôm, các thần ở trong đó xây dựng thành quách. Thành có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, những trang trí xung quanh, đều được làm bằng bảy báu,… (cho tới), vô số các loài chim cùng họa nhau nhưng mà hót. Thành được xây xong, bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, quy định địa giới Đông Tây bốn do-tuần, Nam Bắc hai do-tuần.

Vào đêm hôm, các thần ở trong đó xây dựng cung điện. Tường cung có bảy lớp, được làm bằng bảy báu,… (cho tới), vô số các loài chim cùng họa nhau nhưng mà hót, như đã kể trên. “Cung điện được dựng xong, lúc đó bảo vật bánh xe vàng trụ giữa hư vô, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn ko chuyển động. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Nay bảo vật bánh xe vàng này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu bánh xe vàng. “

*

Voi trắng được thành tựu như thế nào?

Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chính điện. Tự nhiên voi trắng bỗng xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuần trắng, bảy chỗ phẳng phiu, có khả năng phi hành. Đầu của có nhiều màu; sáu ngà thon dài được cẩn bằng vàng ròng. Thấy thế vua liền nghĩ thầm: ‘Con voi này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cỡi.’ Bèn cho huấn luyện thử; đầy đủ các kỹ năng.

Lúc đó, Chuyển luân vương muốn thử voi, bèn cỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. Cho tới giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Bảo vật voi trắng này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu voi.

*

“Thế nào là sự thành tựu Ngựa xanh của Chuyển luân vương?

Lúc đó, Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi tại chính điện, tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện trước mặt. Màu nó xanh thẩm, bờm và đuôi đỏ. Thấy thế, vua liền nghĩ thầm: ‘Con ngựa này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cỡi.’ Bèn cho huấn luyện thử; đầy đủ các kỹ năng. Lúc đó, Chuyển luân vương muốn thử ngựa, bèn cỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. Cho tới giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: ‘Bảo vật ngựa xanh này thật sự là một điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu ngựa xanh.

*

“Báu Thần châu được thành tựu như thế nào?

Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chính điện. Tự nhiên thần châu bỗng xuất hiện trước mặt. Màu chất trong suốt, ko có tỳ vết. Sau lúc thấy, vua tự nghĩ: ‘Châu này thật tuyệt vời. Nếu có ánh sáng, nó có thể rọi cung nội.’

Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử hạt châu này, bèn triệu tập bốn binh chủng. Đặt bảo châu trên cây phướn cao. Trong lúc đêm tối, cầm cây phướn xuất thành. Ánh sáng của hạt châu này rọi tới một do-tuần. Những người ở trong thành đều thức dậy làm việc, cho rằng hiện giờ là ban ngày. Chuyển luân vương lúc đó phấn khởi nói: ‘Nay thần châu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu thần châu. “

*

Báu Iên nữ được thành tựu như thế nào?

Lúc đó, báu Iên nữ đột nhiên xuất hiện, nhan sắc ung dung, dung mạo đoan trinh; ko dài, ko vắn; ko thô, ko nhỏ; ko trắng, ko đen; ko cương, ko nhu; mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương chiên-đàn; mồm phát ra mùi hương của hoa ưu-bát-la; nói năng dịu dàng; cử động thong dong; đứng dậy trước (vua) nhưng ngồi xuống sau (vua), ko mất nghi tắc.

Chuyển luân thánh vương sau lúc thấy, tâm ko mê đắm, ko chút tơ tưởng, huống hồ thân thiện. Chuyển luân vương sau lúc thấy, phấn khởi nhưng mà nói: ‘Báu iên nữ này thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Iên nữ.

*

“Báu Cư sỹ được thành tựu như thế nào? Lúc đó, người đàn ông Cư sỹ đột nhiên tự xuất hiện; kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư sỹ do phước báu đời trước có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm mỏ dưới lòng đất; biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, ông lấy lên cho vua tiêu dùng. Rồi thì, báu Cư sỹ đi tới tâu vua: ‘Đại vương, cần phân phối thứ gì, xin đừng lo lắng. Tôi tự mình có thể khắc phục.’

“Lúc đó, Chuyển luân thánh vương muốn thử báu Cư sỹ, bèn ra lệnh sửa soạn thuyền để du ngoạn thủy, bảo Cư sỹ rằng: ‘Ta cần bảo vật vàng, ngươi hãy đưa nhanh tới cho.’

Báu Cư sỹ tâu rằng: ‘Đại vương đợi một tí; cần phải lên bờ đã.’

Vua lại hối thúc: ‘Ta nay đang cần dùng. Ngươi hãy mang tới liền cho ta.’

*

Lúc báu Cư sỹ bị vua ra nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống nước. Lúc ông rút tay lên thì một cái bình báu từ trong nước cũng lên theo. Giống như con sâu leo cây. Báu Cư sỹ kia cũng vậy. Lúc rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báu cũng lên theo, để đầy cả thuyền. Rồi ông tâu vua: ‘Vừa rồi Vua cần bảo vật để dùng. Nhưng cần bao nhiêu?’

Chuyển luân thánh vương lúc đó nói với Cư sỹ: ‘Thôi, thôi! Ta ko cần dùng gì. Vừa rồi, ta chỉ muốn thử nhưng mà thôi. Ngươi nay như thế là đã cúng dường ta rồi.’

Xem thêm: Bà Phương Hằng và những đại gia Việt thành danh dù chưa từng học đại học

Cư sỹ nghe vua nói tương tự, liền đem bảo vật trả lại trong nước. Lúc đó, Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: ‘Báu Cư sỹ này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Cư sỹ.

*

“Báu Chủ binh được thành tựu như thế nào?

Lúc đó, báu Chủ binh đột nhiên xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng suốt, quyết đoán; đi ngay tới chỗ vua, tâu rằng: ‘Đại vương, cần chinh phạt chỗ nào, xin đừng lo. Tôi có thể gánh vác.’ Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử báu Chủ binh, bèn bốn binh chủng, bảo rằng: ‘Ngươi nay hãy điều binh. Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải thể. Chưa nghiêm, hãy làm cho nghiêm. Đã nghiêm, hãy linh hoạt. Chưa đi, hãy khiến đi. Đã đi, hãy khiến ngừng.’

Báu Chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng, Chưa tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải thể. Chưa nghiêm, làm cho nghiêm. Đã nghiêm, thì linh hoạt. Chưa đi, thì khiến đi. Đã đi, thì khiến ngừng. Lúc đó Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: ‘Báu Chủ binh này thật sự là điềm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.’ “Đó là sự thành tựu báu Chủ binh.

*

“Thế nào là bốn thần đức? Một là ko người nào bì kịp về tuổi thọ, ko yểu số. Hai, ko người nào bì kịp về thân thể cường tráng, ko bệnh thiến. Ba, ko người nào bì kịp về nhan mạo đoan trinh. Bốn, ko người nào bì kịp về sự giàu có, kho tàng châu báu đầy dẫy. “Đó là Chuyển luân thánh vương thành tựu bảy báu và bốn thần đức. “

Vào một lúc, rất lâu về sau, Chuyển luân thánh vương ra lệnh ngự giá xuất du ở hậu viên, bèn bảo người đánh xe: ‘Ngươi hãy đánh xe đi cho khéo. Ta muốn quan sát rõ nhân dân trong quốc thổ có an lạc, ko tai họa gì chăng.’

“Bấy giờ nhân dân trong nước đứng dọc các tuyến đường, nói với người đánh xe rằng: ‘Ông cho xe đi chậm lại. Chúng tôi muốn nhìn ngắm rõ uy nhan của Thánh vương.’

“Chuyển luân thánh vương thương yêu chăm sóc nhân dân như cha yêu con. Quốc dân mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có những gì trân quý đều đem cống vua, tâu rằng: ‘Xin nguyện hạ cố thọ nhận, tùy ý sử dụng.’

Lúc đó vua trả lời: ‘Thôi đủ rồi, các người! Ta tự mình có đủ tài bảo. Các người hãy tự thọ dụng của mình.’

*

“Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị Diêm-phù-đề này, cõi đất đó phẳng phiu, ko có gai gốc, hầm hố, gò nỗng; cũng ko có muỗi mòng, ruồi nhặng, ong, bò cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi; tất cả lặn mất. Vàng, bạc, báu ngọc hiện lên mặt đất. Bốn mùa điều hòa, ko nóng, ko lạnh. Đất đó mềm mại, ko có bụi bẩn. Như đất được bôi dầu, sạch sẽ, trơn láng, ko có bụi bẩn.

Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị ở đời, cõi đất cũng tương tự. Từ đất tuôn ra các dòng suối, trong sạch, ko bao giờ cạn, sinh loại cỏ mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi. Cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê. Đất sinh cỏ mềm, màu như đuôi lông công, mùi hương hoa bà-sư, mềm mại như lụa trời. Lúc đạp chân xuống đất; đất lõm xuống bốn tấc. Lúc giở chân lên, đất trở lại như cũ, ko có chỗ khuyết rỗng. Có loại lúa tẻ mọc tự nhiên, ko có vỏ trấu, đủ các mùi vị.

Bấy giờ có cây hương, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, trái tự nhiên nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên; hương thơm sực nức. Lại có cây vải, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại vải không giống nhau. Lại có cây trang sức, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các đồ trang sức không giống nhau. Lại có cây tràng hoa, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại tràng hoa không giống nhau.

*

Lại có cây dụng cụ, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ không giống nhau. Lại có cây nhạc cụ, hoa trái xum xuê. Lúc trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ không giống nhau.

“Lúc Chuyển luân thánh vương thống trị ở đời, Long vương A-nậu-đạt, vào lúc giữa đêm và cuối đêm, nổi lên đám mây lớn dày đặc, giăng bủa khắp cả toàn cầu, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong vòng thời kì vắt sữa bò; mưa xuống thứ nước có tám vị, thấm ướt khắp nơi. Đất ko đọng nước, cũng ko bùn sình, thấm nhuần, đẫm ướt, sinh trưởng các loại cỏ cây. Cũng như thợ kết hoa, rưới nước tràng hoa, khiến hoa tươi thắm, ko để héo úa. Những cơn mưa phải thời thấm nhuần cũng tương tự. “

Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối đêm, bầu trời trong sáng, tịnh ko chút mây, từ biển nổi cơn gió mát, trong sạch mát dịu, chạm tới thân thể khiến sinh khoan khoái. “Lúc Thánh vương thống trị, trong cõi Diêm-phù-đề này ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, ko thiếu thốn thứ gì. “Đương thời, Chuyển luân thánh vương trị nước đúng theo pháp, ko có dua vạy, tu mười hành vi thiện. Lúc bấy giờ, nhân dân cũng tu chính kiến, đủ mười hành vi thiện. “

*

Một thời kì lâu, rất lâu về sau, vua nhuốm bệnh nặng nhưng mà mạng chung. Cũng như một người do sung sướng nhưng mà ăn hơi nhiều, thân thể có hơi ko thích hợp, cho nên mạng chung, sinh lên cõi trời. Lúc đó, báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu Chủ binh, cùng nhân dân trong nước tấu các kỹ nhạc, làm lễ táng thân vua. Rồi báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu Chủ binh và sĩ dân trong nước, tắm gội thân thể vua bằng nước thơm, quấn quanh bằng năm trăm tấm lụa kiếp-bối; theo thứ lớp nhưng mà quấn.

Rồi khiêng thi thể vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên dầu thơm, bọc bên ngoài cỗ quách bằng sắt; rồi lại dùng một cỗ quách bằng gỗ bao ngoài bằng lớp vải. Chất các củi thơm, phủ lên nhiều lớp vải. Sau đó thì hỏa táng. Ở ngã tư đường dựng tháp bảy báu, ngang dọc một do-tuần, xen kẽ nhiều màu sắc được tạo thành bởi bảy báu. Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, xung quanh bằng lan can được làm bằng bảy báu. Khoảng đất trống xung quanh bốn mặt tháp ngang dọc năm do-tuần.

*

Có bảy lớp tường xung quanh vườn, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc; tường bằng bạc, cửa bằng vàng. Tường lưu ly, cửa thủy tinh; tường thủy tinh, cửa lưu ly. Tường xích châu, cửa mã não; tường mã não, cửa xích châu. Tường xa cừ, cửa bằng các loại báu.

“Về lan can, thanh ngang bằng vàng, thanh đứng bằng bạc; thanh đứng bằng bạc, thanh ngang bằng vàng. Thanh ngang thủy tinh, thanh đứng lưu ly; thanh đứng lưu ly, thanh ngang thủy tinh. Thanh ngang xích châu, thanh đứng mã não; thanh ngang mã não, thanh đứng xích châu. Thanh ngang bằng xa cừ, thanh đứng bằng các thứ báu khác. “Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng bạc, lưới bạc treo linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo linh thủy tinh, dưới lưới thủy tinh treo linh lưu ly. Dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo linh xích châu. Dưới lưới xa cừ treo linh bằng các thứ báu khác.

*

“Cây bằng vàng thì lá, hoa, trái bằng bạc. Cây bạc thì lá, hoa, trái vàng. Cây lưu ly, hoa lá thủy tinh; cây thủy tinh, hoa lá lưu ly. Cây xích châu, hoa lá mã não; cây mã não, hoa lá xích châu. Cây xa cừ, hoa lá bằng các thứ báu khác. “Bốn vách tường của vườn lại có bốn cửa, xung quanh bằng lan can. Trên tường đều có lầu các, đài báu. Bốn mặt tường có các vườn cây, suối, hồ tắm, sinh nhiều loại hoa không giống nhau; cây cối sầm uất, hoa trái xum xuê, các loại hương thơm sực nức. Nhiều giống chim lạ ca hót điệu buồn.

Lúc tháp được dựng xong, báu Iên nữ, báu Cư sỹ, báu điển binh, và sĩ dân cả nước đều tới cúng dường tháp này. Họ bố thí cho những người nghèo khốn, cần ăn thì cho ăn; cần mặc thì cho mặc. Voi, ngựa, xe pháo, các thứ cần dùng đều được chu cấp, tùy ý nhưng mà cho. “Công đức oai thần của Chuyển luân thánh vương, sự tích là tương tự.”

(Kinh Chuyển Luân Thánh Vương)

Tuệ Tâm 2021.

Đọc thêm: Ông Võ Mậu Quốc Triển – Chủ tịch Rita Võ: “Tôi muốn mang trị giá thật cho người dùng”

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

[rule_3_plain]

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

[rule_1_plain]

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

[rule_2_plain]

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

[rule_2_plain]

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

[rule_3_plain]

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

[rule_1_plain]

Nguồn: besttaichinh.com

#Chuyển #Luân #Thánh #Vương #Là

Viết một bình luận