bán hàng chưa thu tiền | BestTaiChinh.Com

By Best Tài Chính

Nôi dung bài viết

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tài khoản phải thu của khách hàng 131 theo TT 200/2014/TT-BTC: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành. Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền ngay.

Kết cấu của tài khoản 131 theo TT 200 Bên Nợ: Bên Có:

Hướng dẫn hạch toán định khoản một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan phải thu của khách hàng 131

1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bằng tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

2. Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại:

3. Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

4. Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi:
5. Nhận được tiền do khách hàng trả (kể cả tiền lãi của số nợ – nếu có), nhận tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi:
6. Phương pháp kế toán các khoản phải thu của nhà thầu đối với khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:

7. Trường hợp khách hàng không thanh toán bằng tiền mà thanh toán bằng hàng (theo phương thức hàng đổi hàng), căn cứ vào giá trị vật tư, hàng hoá nhận trao đổi (tính theo giá trị hợp lý ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng của khách hàng) trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi:

8. Trường hợp phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xóa nợ, ghi:
9. Kế toán khoản phải thu về phí ủy thác tại bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

10. Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính:

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 131

SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 131

Chú ý: Việc hạch toán TK 131 theo TT 200 còn được bổ sung thêm 1 số phần theo Thông tư 177/2015/TT-BTC để áp dụng đối với BHTG Việt Nam

Xem thêm thông tin hay:  NSƯT Cẩm Tiên | BestTaiChinh.Com

Viết một bình luận